Translate

петък, 29 май 2015 г.

Християнският критерий при избора на бъдещ,брачен партньор,даден на мен,чрез откровение от Бога

                   


    Животът на християнина се отличава от живота на антихриста.За християнина водеща роля играе Святата Библия и напътствията на Бога,затова подбора на брачен партньор трябва да става по начин,съответстващ на Божията воля,а не поради суетата на света,който съблазнява най-вече чрез външната красота и измерението на материалното богатство и парите.Като допълнение към всички известни, наставления по този въпрос,Исус Христос ми даде пророческо откровение,с пълни подробности,за да не може да бъдат мамени повече праведните и святи хора от лукавия дявол.Много хора приемат за любов напълно погрешно,разпалването на огнените им страсти,чрез физическото въздействие на сатаната върху тях.Така те биват зависими само от плътските си желания и напълно пренебрегват духовното общение помежду си.Такава любов е грях пред Бога и е лишена от Неговите благословения като:дълготрайност,хармония,
разбирателство,мир,вярност,преданост, взаимно доверие,взаимна грижа и взаимно щастие.Най-често се стига до нервното напрежение от семейните разправи,поради различни,дребни поводи и не на последно място,многото изневери,които довеждат до развод,с тежки психологически травми за цялото семейство, най-вече за децата.Това са горчивите плодове от неспазването на Божиите правила.Апостол Йоан ни предупреждава в 1 Йоан 2:16 :"Похотта на плътта и пожеланието на очите не е от Отца."Всеки новопокръстен християнин,който се моли на Бога,с истинска вяра,получава Неговото водителство,чрез откровения в своя личен живот, по всички въпроси;лично на мен Бог ми помогна да не сключа брак с неподходящ за мен човек и ме избави от бъдещи неприятности,за което съм Му много благодарна,че ми отвори очите за истината на време.За съжаление не всички новородени християни  знаят тази истина,че за тях Божието Царство започва още тук - на земята,в момента,в който приемат Христовата вяра,чрез водното си,църковно кръщение.Те влизат в спасителната кошара на Божиите овчици,отделени от света и защитени ,чрез Небесната закрила на Бога,Който им дава от Своите благословения.Ако се придържат към водителството на Светата Троица,която е запечатала в сърцата им Божиите закони,те ще живеят още тук,на земята,в Неговото царство на мир,любов и щастие.След като приключи земният им път,те ще отидат в Божието Царство на Духа,на Небето.Ето защо достойните светии на Господа живеят земния си живот в пълно подчинение на Божиите изисквания за святост и единство.Те са истинските части на Христовото тяло,които са управлявани от Него,чрез святата любов,която обитава в сърцата им.Освещаването идва при всички онези християни,които обичат Бога и Му служат предано,до края на земния си път.
Много е важно да пазят чист храмът на своята душа,физическото си тяло и да не блудстват:"...А тялото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за тялото...не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? И тъй, да отнема ли от Христа частите Му и да ги направя части на блудница? Да не бъде!Или не знаете, че който се съвъкупява с блудница е едно тяло с нея? защото "ще бъдат", казва, "двамата една плът."Но, който се съединява с Господа е един дух с Него.Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудствува, съгрешава против своето си тяло.Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии]."- 
1 Коринтяни 6:13,15-20. 
    Блудството е най-мерзкия от всички грехове пред Господа:"Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство;да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със светост и почест,не в страстна похот, както и езичниците, които не знаят Бога;и да не престъпва никой, та да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както ви и от по-напред явихме и уверихме.Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на светост.Затуй, който отхвърля това, не отхвърля човека, но Бога,Който ви дава Светия Си Дух." - 
1 Солунци 4:3 - 8. 
     Има много,заблудени християни,които попадат под разрушителното влияние на краткотрайните си,похотливи,греховни желания,които ги тласкат да влизат в извънбрачни,сексуални контакти.Чувала съм ги често да казват,че това не се считало за грях и било напълно естествено,защото природата си го изисквала от тях.Тези слаби и повърхностни хора, не желаят да осъзнаят,че Духът управлява физическото тяло на новородените в Христа.Затова ставаме ново същество,а старата,грешна природа отпада от всеки,който повярва в Спасителя.Ето един пример,ако си прелюбодействал и развратничил в миналото си,то след новорождението си,не трябва да проявяваш никога повече този грях,защото си подчинен на Святия Дух,а не на сатаната,който разпалва всички грехове,в това число и сладострастните желания.Вярата ни в Господ Исус Христос ни задължава да се съобразяваме с Божията воля и да преодоляваме всички съблазни от прелюбодеен характер,като им се съпротивляваме,за да докажем,че Духът ни управлява,като отблъсваме всеки грях и пазим сърцето си чисто,за да не заприличаме на хладките християни,към които апостол Павел отправя своето предупреждение в 1 Коринтяни 6:9,10:"Нито сладострастниците,нито прелюбодейците ще наследят Царството Божие."В същия дух е и предупреждението в Евреи 13:4:"Женитбата нека бъде на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците."А в Матей 5:27,28 четем:"Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай."Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си."
Христос осъжда дори мисълта за прелюбодейство,защото тя осквернява душата и трябва да се пазим от всички изкушения,с които ни залива светът - извън Божието Царство,заключено в светаята светих на сърцата ни.
Нашето физическо състояние влияе на духа ни,затова е толкова важно да се съобразяваме с Божиите напътствия,касаещи здравето ни,а безразборните сексуални контакти са вредни и много опасни не само ,като източник на венерически болести,но и като преграда,която затруднява общуването ни със Святия Дух.Затова всеки,който държи да следва Христос във всичките си земни дела трябва да придобие Неговата святост и сърдечна чистота,които ще му послужат като щит срещу всяко изкушение,идващо от тъмнината,така че никакъв грях да не го привлича към себе си.Така сатана няма да има власт над Божиите,верни синове,защото те ще чувстват отвращение и неприязън към всичко,което идва от лукавия и коварен свят на дявола,който атакува по-слабите и заблудени християни,като разгаря сладострастните им желания и по този начин,вкоравява още повече духовните им сетива,така че те се водят единствено от половия си нагон, убивайки трепетите на сърцето си,върху което влияе Господ с безпределната си,пречистена,свята и възвишена любов.
В Библията - Песен на песните 3:1- 5;4:9-12 е даден хубав пример,достоен за подражание,към който е желателно да се придържат светиите:" През нощта на леглото си потърсих онзи, когото обича душата ми;Потърсих го, но не го намерих.Рекох: Ще стана сега и ще обиколя града.По улиците и по площадите, Ще търся онзи, когото обича душата ми Потърсих го, но не го намерих.Намериха ме стражарите, които обхождат града; Попитах ги:Видяхте ли онзи, когото обича душата ми? А малко като ги отминах Намерих онзи, когото обича душата ми; Хванах го и не го пуснах,догде го не въведох в къщата на майка си, И във вътрешната стая на оная,която ме е родила. Заклевам ви, ерусалимски дъщери, В сърните и в полските елени, Да не възбудите и да не събудите любовта ми преди да пожелае... Пленила си сърцето ми, сестро моя, невесто, Пленила си сърцето ми с един поглед от очите си, С една огърлица на шията си.
Колко е хубава твоята любов, сестро моя, невесто! Колко по-добра е от виното твоята любов, И благоуханието на твоите масла от всякакъв вид аромати!От устните ти, невесто, капе мед като от пита; Мед и мляко има под езика ти; И благоуханието на дрехите ти е като миризмата на Ливан.Градина затворена е сестра ми, невестата, Извор затворен, източник запечатан."
Да следваме сърцето си е Божията воля,която ще ни направлява най-вярно и точно,за да не се отклоним от пътя на Исус Христос.Сърцето е символът на любовта и само то трябва да води християните  в избора им на брачен партньор.
Знаем,че за Бога времето и пространството не съответстват на нашите,човешки разбирания,които се ограничават от традициите и земните порядки,касаещи сключването на браковете.За Бога значение има повече духовната принадлежност между двамата влюбени,на която е подчинена и тяхната физическа съвместимост.Затова,което Бог съчетае,човек не може да раздели.
 Обаче,когато липсва духовното единение,се получава телесно съвкупление,сходно с животинското,което цели единствено размножението на вида.
Човекът много отдавна е започнал да  злоупотребява с естеството на своята природа,като е превърнал половия акт в средство за удоволствие и физическата наслада.Християнинът трябва да се разграничи от този погрешен подход към любовното общуване и да го промени,за да докаже ,че следва Святия Дух в сърцето си:"Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум, помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.Но вие не сте така познали Христа;понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса),да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,да се обновите в духа на своя ум,и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината. "
 Ефесяни 4:17 -24.
Послушанието и смирението пред Христовата воля е условие за по-щастлив и хармоничен живот сега и в бъдеще.Господ желае хората да се радват,подчинявайки се на Неговото водителство,във всичко,включително и в любовта.Само така,човек би бил напълно освободен от злото на тъмнината,което го тласка към нещастието и смъртта,причинявайки му проблеми и неприятности,с лош край.Поради това, любовта носи нещастие на такива хора и се проваля често,поради тяхната глупост и духовна слепота,съпроводени с негативни емоции и преживявания,с ревностна и завистна омраза. Ако си припомним покъртителния край на двамата влюбени - Ромео и Жулиета,ще разберем,че и много други влюбени двойки биха могли да завършат по същия начин,ако не се съобразяват с Божиите заповеди,на първо място,защото слугите на дявола не могат да обичат,но могат да развалят истинската любов между мъжа и жената,като се преструват на влюбени и желаят да съблазнят с лъжливи чувства единия от двамата влюбени.Така щастието бива унищожено и сърцата им биват непоправимо разбити.Достатъчно е само единият да не се съобрази с волята на Святия Дух,за да се наруши хармонията в техните взаимоотношения.
Това,което Бог е предопределил,като съдба, за всеки отделен човек,още с раждането му на този свят,включва и любовния му живот.
Обаче Бог може да променя съдбите на хората,в зависимост от техния духовен растеж и стремеж да се променят по Неговата воля,като отменя някои съдбовни изпитания.Затова е толкова важно да се съобразяваме с Библията и да живеем,съгласно Божиите указания.Това ще измени съдбата ни към добро,като ще може да избегнем много съдбовни мъки.Господ променя съдбата ни дотолкова,доколкото нашите мисли и дела,се ръководят от Святия Дух,Който заменя всичко от предишния ни живот - отпреди новорождението ни.
Ако всеки човек се стреми да получава само това,което Бог му дава,като награда,без да взема нищо чуждо,включително чужди любови,то светът би бил много по-светъл и чист.

  

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.