Translate

петък, 28 февруари 2014 г.

"Никой,който е роден от Бога,не върши грях,защото неговият зародиш пребъдва в Него;и не може да съгрешава,защото е роден от Бога."1 Послание на Иоана 3:9Как можем да познаем дали Бог е в нас и ние сме в Него?
Библията ни дава точен отговор на този въпрос:"Който казва,че пребъдва в Него,сам е длъжен да ходи,както е ходил Христос...Който казва,че е в светлината,а мрази брата си,той и до сега е в тъмнината.Който люби брата си,той пребъдва в светлината;и в него няма съблазън.А който мрази брата си той е в тъмнината и в тъмнината ходи,и не знае къде отива,защото тъмнината е заслепила очите му...
ЗАЩОТО ВСИЧКО ЩО Е В СВЕТА,ПОХОТТА НА ПЛЪТТА, ПОЖЕЛАНИЕТО НА ОЧИТЕ И
ТЩЕСТЛАВИЕТО НА ЖИВОТА,НЕ Е ОТ ОТЦА,НО Е ОТ СВЕТА;И СВЕТЪТ ПРЕМИНАВА,И НЕГОВИТЕ ПОХОТИ;
А КОЙТО ВЪРШИ БОЖИЯТА ВОЛЯ,ПРЕБЪДВА ДО ВЕКА
...НИКОЙ,КОЙТО СЕ ОТРИЧА ОТ 
СИНА,НЯМА НИТО ОТЦА;А КОЙТО ИЗПОВЯДВА СИНА,ИМА И ОТЦА
...И ОБЕЩАНИЕТО,КОЕТО ТОЙ НИ ДАДЕ Е ТОВА - ВЕЧЕН ЖИВОТ...
ПОМАЗАНИЕТО,КОЕТО ПРИЕХТЕ ОТ НЕГО,ОСТАВА ВЪВ ВАС И НЯМАТЕ НУЖДА ДА ВИ УЧИ НЯКОЙ;ЗА ТОВА,КАКТО НЕГОВОТО ПОМАЗАНИЕ ВИ УЧИ ЗА ВСИЧКО,И Е ИСТИНСКО,А НЕ ЛЪЖЛИВО,
ПРЕБЪДВАЙТЕ В НЕГО,КАКТО ВИ Е НАУЧИЛО ДА ПРАВИТЕ...Дечица,и сега пребъдвайте в Него,та когато се яви,да имате дързновение,и да се непосрамим от Него в пришествието Му.Ако знаете,
че Той е праведен,знайте,че и всеки,който върши правда,е от Него роден."
1 Послание на Иоан 2:6,9,10,11,16,17,23,25,27,28,29.
Когато пребъдваме в Бога и Той пребъдва в нас.Тогава всички християни,които пребъдват в Него съставляват едно цяло в общността
на Исус Христос.Те са обединени от Божията правда,която ръководи мислите ,чувствата и делата им.Това ги прави взаимно свързани,сплотени
и единни,защото се ръководят от Христовия ум,а Той им известява една  и съща истина.Следователно всички те изповядват само Неговата истина,
която ги свързва от една страна с Бога,а от друга страна ги свързва 
помежду им.Те не могат да имат противоречия,защото мислят,чувстват 
и действат еднакво,по подобие на Христос,и под влиянието на Святия Дух,който ги води в земния им живот.
Затова Христос е казал,молейки се на Бог-Отец:"...Отче свети,опази в името Си тия,които си Ми дал,за да бъдат едно,както сме и Ние...И не само за тях се моля,но и за ония,които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,да бъдат всички едно;както Ти Отче си в Мен и Аз в Теб,така,и те да бъдат в Нас едно,за да повярва светът,че Ти си Ме пратил.И славата,
която Ти Ми даде,Аз я дадох на тях;за да бъдат едно,както и Ние сме едно;
Аз в тях,и Ти в Мене,за да бъдат съвършени в единство;за да познае светът,че Ти си Ме пратил,и си възлюбил тях,както си възлюбил и Мене."Иоан 17:11,20,21,22,23.
Основата на това единство в Господа
е Божията любов,която ги води по Пътя на истината и вечния живот,
в Святостта на Бога.Затова светиите не могат да бъдат в противоречие никога помежду си,защото БОЖИЯТА 
ПРАВДА Е НАПИСАНА В ТЕХНИТЕ УМОВЕ И СЪРЦА!По този въпрос Божието слово казва:
"НИЕ СМЕ ОТ БОГА,КОЙТО ПОЗНАВА БОГА,НАС СЛУША;
КОЙТО НЕ Е ОТ БОГА,НЕ НИ СЛУША.ПО ТОВА РАЗПОЗНАВАМЕ ДУХА НА ИСТИНАТА И ДУХА НА ЗАБЛУДАТА."
1 Послание на Иоан 4:6.
Разногласията между християните
идват поради факта,че не всички 
вървят по пътя на Божията правда
и не всички имат духовните сетива,които Библията нарича уши:"Който има уши,нека слуша."
Бог непрекъснато ни направлява
по духовен начин и ако нямаме сетива да го усетим и осмислим,
няма да разберем какво иска да ни каже Той,няма да може да изпълняваме Неговата воля.
Как искате да се изпълнят вашите молитви,ако не слушате Бога,
Който иска да ви помогне да реализирате желаното добро от вас?В тези случаи,когато вие сами сте си пречка за неуспехите си,не
казвайте,че Бог не чува молитвите ви,защото по-скоро вие не чувате Неговите съвети и по този начин сами отхвърляте,макар и неосъзнато Неговата помощ.Защо
забравяте какво казва Библията за пророците и защо не слушате и не вярвате на техните откровения,
а се мъчите по човешкия си ограничен ум да разсъждавате логически,като с това се отдалечавате от БОЖИЯТА ИСТИНА И БОЖИЯТА ПРАВДА?
Нима не разбирате,че като спорите с пророци,изразявате своето неверие към Бога:"Който приема пророк в името на пророк,награда на пророк ще получи;и който приема праведник
в име на праведник,награда на праведник ще получи."
Матей 10:41
И най-мъдрият човек не е по-умен от Господа и често греши в разсъжденията си!
Ако се съмнявате в Божиите пратеници и техните послания,
това означава,че нямате вяра в Този,Който ги е изпратил да ви благовестват,като по този начин отхвърляте Божията помощ.Бог ги е изпратил при вас, за да може по-бързо да израстете в Духа и да се водите от Неговата воля.Но докато сами не придобиете пророческа дарба,ще вярвате и ще слушате Божиите пратеници,които са мост между небето и земята.
ТАКА ЩЕ ИМАТЕ БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО В СВОЯ ЖИВОТ!
ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ СЪВЕТИТЕ НА ПРОРОЦИТЕ И ИМ ДАВАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТ СВОБОДНО ДА СЕ ИЗЯВЯВАТ И ДА ПРОРОКУВАТ В ЦЪРКВИТЕ,КАКТО ПОВЕЛЯВА БОЖИЕТО СЛОВО!
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ,ЧЕ КАКТО ВИЕ СЕ ОТНАСЯТЕ КЪМ БЛИЖНИТЕ СИ,ТАКА,ПО СЪЩИЯ НАЧИН ЩЕ СЕ ОТНАСЯ И БОГ КЪМ ВАШИТЕ МОЛИТВИ,КОЙТО ПОКАЗВА СВОЯТА МИЛОСТ САМО КЪМ МИЛОСТИВИТЕ!
НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ,ЧЕ АКО КРАДЕТЕ ТРУДА НА ТЕЗИ,КОИТО ВИ РАБОТЯТ И НЕ ИМ ЗАПЛАЩАТЕ ПОЛАГАЩОТО ИМ СЕ ПАРИЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ,ЩЕ ЗАБОГАТЕЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТОВА,АКО БЯХТЕ СПРАВЕДЛИВИ И ЧЕСТНИ СПРЯМО ТЯХ.
ТОВА Е ИЗМАМА ОТ САТАНАТА.
БОГ Е СПРАВЕДЛИВ И РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ВКУСИТЕ САМИ ГОРЧИВИЯ ПЛОД НА СОБСТВЕНИТЕ СИ ЗЛОДЕЯНИЯ,НО ТОГАВА ЩЕ БЪДЕ ТВЪРДЕ КЪСНО,
ЗАЩОТО СТОРЕНОТО ЗЛО Е НЕЗАЛИЧИМО И НЕПОПРАВИМО.
ЖЕСТОКОСТТА СЕ НАКАЗВА СЪС СЪЩАТА ЖЕСТОКОСТ,КОЯТО ВИЕ СТЕ ПРОЯВИЛИ КЪМ БЛИЖНИТЕ СИ.НЕ ВЪРШЕТЕ ЗЛО НИКОГА!
ПРЕБЪДВАЙТЕ В БОГА И НЕ ВЪРШЕТЕ ГРЯХ! 


Блага Ивайлова Добрева

вторник, 25 февруари 2014 г.

Живейте в истината на Бога!

Господ Исус Христос е напомнял непрекъснато за истината,тъй като е знаел,че хората трудно вярват на неща,които не са опознали отблизо - по пътя на личните преживявания и личния опит.Не трябва да забравяме,
че Бог е истинен,правдив и никога не лъже,никога не мами хората.Това е много важен белег,по който можем да познаем Божието присъствие в своя 
живот.За това свидетелстват думите на Исус Христос:"А когато дойде онзи,Духът на истината,ще ви упътва на всяка истина;защото няма да говори от себе си,но каквото чуе,това ще говори и ще ви извести за идните дни...Истина,истина ви казвам,че вие ще заплачете и ще заридаете,а светът ще се радва;вие ще скърбите,но скръбта ви ще се обърне в радост.Жена,когато ражда,е в скръб,защото е дошъл часът ѝ;а кога роди детенцето,не помни вече тъгата си поради радостта,че се е родил човек на света."Новият завет;Иоана 16:13,20,21;
Сатана винаги лъже и замъглява истината за всичко,като носи препятствия,и пречки,объркване,и хаос в мислите,чувствата,и делата на хората.Поради тази причина има много противоречия в тълкуването на Божието слово,които отдалечават Исус Христос от вярващите.
Във връзка с това са моите откровения от Бога,за да изяснят всичко,което не е правилно разбрано и разтълкувано до сега.
Бог иска чрез мен да изяви Своята истина на света.Чувствам се призована,според Неговото намерение,за да е точно и ясно
тълкуването на Новия завет и за да няма объркващи противоречия.Искам да уточня още веднъж,че всичко,което пиша е от Бога и няма нищо от мен,а правя това единствено за прослава на Пресвятата Троица и в името на Божията истина!

БОГ Е ЛЮБОВ!!!

Това е най-важният и основен белег,по който можем да познаем Божието присъствие в живота ни на земята.Любовта е свята и от нея идва всичкото добро в мислите,чувствата и делата на хората!Без любов,няма живот!От нея идват всички висши добродетели:съчувствие,състрадание,
съпричастност в общността на Исус Христос - в църквата,взаимопомощ,
щедрост,вярност,искреност,честност,
смиреност,трудолюбие и много други
качества,чрез които се изявява любовта към ближния!

Исус Христос ни сочи Своето царство - на небесата!

"Защото целият закон се изпълнява в една дума,сиреч,в тая:"Да обичаш ближния си както себе си."
Новият завет;Послание към галатяните 5:14;
"Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него,Който е главата,Христос."Н.з.;Послание към ефесяните 4:15;
Трябва винаги на първо място да имаме любов към Бога,защото:"...сега няма никакво осъждане на тези,които са в Христос Исус(които ходят,не по плът,но по Дух).Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта...Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът,подобна на греховната плът и в жертва за грях,и осъди греха в плътта,за да се изпълнят изискванията на закона в нас,които ходим не по плът,а по Дух...Но знаем,че всичко съдействува за добро на тия,които любят Бога,които са призовани според Неговото намерение...,а които предопредели,тях и призова;а които призова,тях и оправда,а които оправда,тях и прослави...Кой ще обвини Божиите избрани?Бог ли,Който ги оправдава?...нито височина,нито дълбочина,нито кое да е било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов,която е в Христа Исуса,нашия Господ."
Н.з.;Послание към римляните 8:1,2,3,4,28,30,33,39;
В допълнение ще цитирам Христос:"Ако някой не пребъде в Мене,той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва;и събират ги та ги хвърлят в огъня,и те изгарят...Както Отец възлюби мене,така и Аз възлюбих вас;пребъдвайте в Моята любов.Това ви говорих,за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна.Това е моята заповед,да се любите един друг,както Аз ви възлюбих."
Иоана 15:6,9,11,12;
Всеки християнин трябва да се ръководи от Божията любов,изляна в сърцето му, при новорождението му,когато е приел Святия Дух чрез водното си кръщение.Така той ще бъде съпричастен винаги със Светата Троица,която ще обитава в неговата душа и ще го ръководи в неговия земен живот,за да се изяви Божественото на дело,а не човешкото,плътското и грешното.
Когато това стане наше ежедневие и
без да се замисляме,действаме по Божествен начин(тоест така,както би постъпил Исус Христос),тогава можем да се наречем Божии чада.В тази връзка си спомням хубавата мъдрост:"Човешко е да се греши,но Божествено е да се прощава."Който лесно прощава на хората,е достигнал
 до Божието съвършенство по пътя на любовта,която всичко прощава.
Но не трябва да се залъгваме,че тия, на които сме простили,са простили на нас,защото грешната природа е упорита и се инати в злото,като не иска и да знае за нашата Велика,Всеопрощаваща Любов.Но хората,които завиждат,мразят и не могат да прощават от себелюбие,горделивост,ревност,
ЛИПСА НА СМИРЕНИЕ,И ЛЮБОВ КЪМ БЛИЖНИЯ,и други мотиви,наказват сами себе си,защото нямат Божия мир в душата си,и са затормозени от различни болести(причините,довели до заболяване са изяснени по задълбочен и аналитичен начин в книгата на Луиз Хей"Излекувай живота си".Препоръчвам ви да прочетете тази книга,за да разберете какво точно не ви достига до Божието съвършенство,каква слабост притежавате,която обезателно трябва да коригирате в себе си!) За да можеш да прощаваш,трябва да имаш любовта,за която говори Исус Христос:"И явих им Твоето име...ТА ЛЮБОВТА,С КОЯТО СИ МЕ ВЪЗЛЮБИЛ,ДА БЪДЕ В ТЯХ,И АЗ В ТЯХ."Н.з.;Иоан 17:26;

БОГ Е ВЕЧЕН ЖИВОТ!!!"Но сега,като се освободихте от греха

и станахте слуги на Бога,имате за плод това,че отивате към святост,на която истината е вечен живот.Защото заплатата на греха е смърт;а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса,нашия Господ."Н.з.;
Послание към римляните 6:22,23;
В това се изразява и благодатта на нашият Спасител:"Затова,чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт,тъй щото,както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца,така и ние да ходим в нов живот...като знаем това,че нашето старо естество бе разпнато с Него,за да се унищожи тялото на греха,ТА ДА НЕ РОБУВАМЕ ВЕЧЕ НА ГРЕХА...Защото грехът няма
да ви владее,понеже не сте под закон,а ПОД БЛАГОДАТ.ТОГАВА КАКВО?ДА ГРЕШИМ ЛИ,ЗАЩОТО НЕ СМЕ ПОД ЗАКОН,А ПОД БЛАГОДАТ?
ДА НЕ БЪДЕ!"
Н.з.;Послание към римляните 6:4,6,14,15;


БЪДЕТЕ КАТО ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС И ЩЕ НАСЛЕДИТЕ ВЕЧНИЯ ЖИВОТ,КОЙТО Е В НЕГО!
ВЯРВАЙТЕ!!!БОГ Е ЧУДЕСЕН И ЗАСЛУЖАВА ДА МУ ОТДАВАМЕ СЛАВА,БЛАГОДАРНОСТ И ВЯРНА СЛУЖБА,ДА БЪДЕМ НЕГОВИТЕ СВЕТИИ,ДА ПОБЕДИМ САТАНАТА,ЗА ДА НАСТЪПИ ПО-СКОРО РАЯТ И НА ЗЕМЯТА!!!АМИН!


сряда, 12 февруари 2014 г.

За светците,пророците-тълкуватели на Божието слово,които имат Христов ум

"И аз братя,когато дойдох при вас,не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна;
защото бях решил да не зная между
вас нищо друго,освен Исус Христос,
и то Христос разпънат.Аз бях немощен между вас,страхувах се и много тре-
перех.И говоренето ми, и проповяд-
ването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта,а с доказателство 
от Дух и сила;за да бъде вярването ви
основано не на човешка мъдрост,а на Божията сила.Обаче ние поучаваме мъдрост между съвършените,ала не мъдрост от този век,нито от властни-
ците на този век,които преминават;
а поучаваме Божията тайнствена пре-
мъдрост,която е била скрита,която е била предопределена от Бога преди...
а на нас Бог откри това чрез Духа;
понеже Духът издирва всичко,даже и Божиите дълбочини.Защото кой човек знае какво има в човека освен духа
на човека,който е в Него?Така и никой не знае какво има у Бога,освен Божия Дух.А ние получихме не духа на све-
та,а Духа,Който е от Бога,за да поз-
наем това,което Бог е благоволил да
ни подари;което и възвестяваме не с
думи,научени от човешка мъдрост,а с
думи,научени от Духа,като пояснява ме духовните неща на духовните чо-
веци.Но естественият човек не въз-
приема това,което е от Божия Дух,за-
щото за него е глупост;и не може да
го разбере,понеже то се изпитва ду-
ховно.Но духовният човек изпитва всичко;а него никой не изпитва.Защо то:"Кой е познал ума на Господа,за да
може да Го научи?"А ние имаме ум Христов."Новият завет;1 Коринтяни 2:1-16;

Тази истина за Божиите откровения,
дошли отгоре чрез пророчествата и
водителството на Святия Дух е извест-
на на всички,които имат този Духовен разум,наречен още Христов ум.Бог из-
лива от Своята Сила и я дарява на
най-верните във вярата си християни,
които на дело са Му доказали живата си вяра и в дни на изпитания не са се огъвали и не са се отказвали от Него.
Тези светци не са Го предали и с достойните си дела са получили зас-
лужено признание и подкрепа отгоре, чрез дарбите от Бога,като най-дейст-
вена по отношение на доказателстве ната си стойност е пророческата дарба,която някои наричат Божие водителство или тълкуване на Библи-
ята с Божията помощ,Свише.Незави-
симо какви имена носят тези Божии
хора,независимо как ще бъде окачес-
твена от другите хора,тяхната Божия дарба,тя дава своите добри плодове,
като свидетелствува за Божията воля,
Която говори чрез тях.Те са посред-
ници между Господа и множеството от
хора,затова ги наричат още посланици на Бога Исус Христос.Те са боговдъх-
новени и всичко,каквото правят и създават е под благословението на Светата Троица,за да възтържествува
Божията правда и истината за Бога,
като хората отхвърлят заблудите на Княза на този свят,сатаната и прие-
мат Исус Христос за свой Спасител.


Най-мъдрата книга на земята
е  Библията!