Translate

петък, 30 януари 2015 г.

Божието тълкувание на Библията
Библията носи посланието на Господа,предадено на хората чрез пророците.За съжаление някои съкращения на Библията,направени напълно манипулативно,под строгата цензура на Римската управа,в далечното минало,с цел да се скрие умишлено цялата истина за Бога,са попречили да бъдат разбулени някои важни и съществени истини,разкриващи цялостното действие на Духа.Поради тази причина са се получили бели полета или дупки,които са причината за смисловите противоречия в тълкуванието на Библията.Много от така наречените книжници или учени хора с богословско образование,в хода на времето, са се опитвали да запълнят тези празни пространства,
тълкувайки  от своя гледна точка смисловите противоречия на Библията,с което са допринесли още повече да се заплетат конците на Божията истина,отдалечавайки се от нейната първоначална същност и първообраз.
По този начин са се получили много погрешни тълкувания,които затрудняват вярващите в Господа да намерят Святата,Божия истина,която посочва кой е пътят към Божието царство.Тази истина е една и всички пророци категорично я потвърждават,което доказва,че Бог им разкрива Своите тайни с присъщата Му мъдрост,която превъзхожда във всичко човешкия разум.Бог знае всичко,за разлика от човека и всичко предвижда за успешното реализиране на Своите планове.По тази причина човекът трябва да се подчинява на Божествения разум винаги,във всичко.В противен случай човечеството ще върви в погрешна посока - към своята гибел,а Господ желае да запази живота на човешкия род и всичките Му напътствия са свързани точно с това.Затова всеки човек,който направи своя свободен избор да следва и изпълнява Божието водителство,доверявайки се изцяло на Божията воля,се оприличава на благоразумен човек,който уважава и обича Създателя,Който му е вдъхнал от Своя, Божествен Дух,давайки му живот.
БОГ Е ВЕЧНИЯТ ИЗВОР НА ЖИВОТА!!!
Никога не забравяйте тази истина!Всеки човек,който обича Бога,обича и живота,както и обратното - всеки,който обича живота,обича и Бога.
Това е най-важното да се знае от хората - животът е Свещен дар от Господа и всеки,който твърди обратното е враг на Божията истина.
В тази връзка,веднага искам да поясня думите на Божия Син - Исус Христос:
"Който намери живота си,ще го изгуби;и който изгуби живота си,
заради Мене,ще го намери."
Матей 10:39.
Христос е употребил думата живот в смисъл на посвещение,на отдаденост,на смисъл на човешкия живот,което означава,че трябва да служим първо на Бога и да вършим това,което Той желае от нас,а не да се водим от личните си интереси,а чак след това да мислим за Божиите наставления.Много християни първо мислят за материалната полза,като заглушават гласа на Бога,с Когото не се съобразяват изобщо и потъпкват с това Божията воля и  духовното си израстване.Такива хора са подчинени на материалните си желания.Стремят се да направят голяма кариера,да натрупат голямо богатство,да преуспеят в живота на всяка цена,като не се спират пред нищо,дори и пред Божиите заповеди,макар да наричат себе си християни.За тях важи само правилото:"Целта оправдава средствата".Те са горди с материалните си постижения и завоевания,но забравят за духовното си състояние.Много често зад техните временни успехи се крият егоизмът и тщеславието,
които ги тласкат към съперничество,ревност,омраза,
алчност,сребролюбие и жестокост.Такива хора не принадлежат на Христос,колкото и да казват на думи,че вярват в Неговото спасително за човечеството възкресение на кръста.В действителност те принадлежат  единствено на света,защото той е на първо място в техния живот,т.е. това е най-важното нещо,превърнато в смисъл в техния живот.И те го доказват чрез поведението си,най-често презрително-високомерно към обикновения човек,който е под  нивото на техните материални постижения като:висше-стоящ пост,висока заплата,световна популярност и други.Такива хладки християни се самозалъгват,че Бог ще прости всичките им грехове,произтичащи от злите им дела,но напразно се надяват.Бог ги предупреждава,чрез казаното в Библията,но те не обръщат никакво внимание на Неговите предупреждения,успокоявайки се,че имат на разположение Неговата милост по всяко време,когато се покаят и поискат прошка от Него.Това е напълно погрешно схващане и всички,които проповядват тази заблуда, са на страната на мрака.
Покаянието е в началото на Християнския път,когато се взема лично решение да се скъса със злото и да се приеме Святия Дух,с Божията любов.Водното,църковно кръщение е символичен ритуал за новорождението в Духа,за новото начало в живота на човека.От този момент той трябва да се води от своето сърце и Божията воля,като загърби старите си навици.Трябва да внимава много,да не би да
остане в света на греха,в който е бил по-рано - преди кръщението си.
Затова е необходимо вече да мисли по нов,духовен начин,питайки се:
"Какво ще каже Святият Дух за моите мисли и дела?"
Старият въпрос:"Какво ще кажат хората за мен?"- вече не е водещ,защото не човешкото одобрение е необходимо да имаме,а на Божия Син - Христос.
Той ще преценява нашите постъпки.Той ще съди делата ни,според нашата праведност и святост,и според службата ни в името на Господа.
Когато не се отклоняваме от новия път,по който сме поели,след новорождението си,няма опасност да бъдем отхвърлени като:"ония,които вършат беззаконие",а ще се наредим до святите християни,за които Библията казва,Матей 13:43:
"Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си.Който има уши...,нека слуша."
Праведността е необходимо условие
за придобиването на Божието царство.
Всичко останало е измама на слугите на сатаната.Не може да се служи на двама,враждуващи помежду си господари,едновременно.
Божиите слуги слушат и изпълняват Божиите заповеди.
Останалите заблудени християни,всъщност служат на греха,в който остават да живеят,без дори да съзнават това.
Те не се развиват духовно,защото са прекъснали връзката си със Святия дух несъзнателно,оставяйки се по течението на видимия,материален свят,слушайки и вярвайки не на Бога,а на клеветници и озлобени,завистливи лъжци,които вредят на ближния си по всички възможни начини.
Такива лъжехристияни нямат духовна връзка с Христос,Който чува само тия,които "ходят по Духа".
По тази причина Бог не изпълнява молитвите на слугите на сатаната, колкото и дълго да Го молят те.
Запомнете,че както вие се отнасяте към хората,които се обръщат с молби към вас,по абсолютно същия начин и Христос отговаря на вашите молби!

сряда, 28 януари 2015 г.

"В началото беше Словото;и Словото беше у Бога;и словото беше Бог." Йоан 1:1

     Библията е сбор на Светите книги,продиктувани от Бога.Тя е обемиста книга,която съдържа най-важното послание,което трябва да се знае от обикновените хора на земята.Съдържанието на днешната,масово-тиражирана Библия е:Старият завет и Новият завет.
Написаното в Библията е основано на истината за реални,исторически събития,още от времето на първия,известен пророк - Аврам,та чак до последния пророк - Йоан,на географския фон на древните земи на Близкия изток:Ханаан,Израил и
Юрдан.


"Бог на тоя Израилски народ избра бащите ни и издигна народа, когато престояваха в Египетската земя, и с издигната мишца ги изведе из нея.
 И за около четиридесет години ги води и храни в пустинята.
 И като изтреби седем народа в Ханаанската земя, раздели им тяхната земя да им бъде наследство за около четиристотин и петдесет години."
Деяния 13:17,18,19.


"Авраам, надявайки се без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според реченото: "Толкова ще бъде твоето потомство.
 Без да ослабне във вяра, той вземаше пред вид, че тялото му е вече замъртвяло, като бе на около сто години, вземаше пред вид и мъртвостта на Сарината утроба, -
 обаче, относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра, и даде Богу слава,
уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни."
Римляни 4:18,19,20,21.
"Ето,идат дни,казва Господ,Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом Нов завет."Еремия 31:31

Обещанията на Бога винаги се реализират.
Важно свидетелство за това ни дават  и археологическите разкопки,доказващи съществуването на град Ерихон и точността на събитията,описани в Библията за падането на неговите стени.
Чрез археологическите разкопки и на други библейски обекти,Бог иска да докаже на хората правдивостта на Своите думи.
По този начин Той действа винаги,доказвайки,че всичко което е казал чрез пророците на хората е истина.
И по това се разпознава дали пророкът е истински/защото има много лъжепророци,които заблуждават с лъжите си вярващите в Господа/.
Затова можем да сме благодарни на техническия напредък,чрез който се доказват до най-малките подробности,минали събития,като се изчислява годината,в която са станали,както и много други факти,свързани с пророчествата от Библията.
Библията се чете бавно и трудно се възприема от първо четене.
За да се разбере правилно е необходимо тълкувание от пророк,а не само от проповедник-богослов по образование.За това има указания от Исус Христос,описани в Евангелието 
на Матей 23:34:"Затова,ето,Аз изпращам до вас пророци,мъдри и книжници..."

В наши дни Божието слово се проповядва във всички български църкви,без съдействието и без участието на пророците - хората с изявена,духовна дарба.Най-лошото е,че изобщо не им се дава възможност да служат на Господа,от Когото са призвани за това.

Много често проповедниците или така наречените пастори или отци отказват да си сътрудничат с тях най-често под предлог,че не вярват на тяхната духовна надареност и дори си позволяват да ги обиждат,че са идиоти,с патологични,физиологични изменения,вследствие на някакви болестни  прояви,на които се дължи тяхното лъжепророчество.Но всъщност под този отказ се крие страх от разобличението на користолюбивите свещенослужители,които искат да останат под прикритието на мрака,властвайки в своя полза и материална изгода,а не в служба на Бога и в съответствие на любовта,милостта,щедростта и справедливостта на Божията правда:


"И Господното слово дойде към мене и рече:
 Сине човешки, пророкувай против Израилевите пастири, пророкувай и речи им: Така казва Господ Иеова на пастирите: Горко на Израилевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадата?
 затова слушайте, пастири, Господното слово:
 Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против пастирите; и ще изискам овцете Си от ръцете им, и ще ги направя да не пасат вече овцете; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата им, та да не им бъдат за храна.
 Защото така казва Господ Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря.
 Както овчарят дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите Си овце, така и Аз ще подиря овцете си, и ще ги избавя от всичките места, гдето бяха разпръснати в облачния и мрачен ден." Езекил 34:1,2,9-12.
Мотивите са егоистични,прагматични и противоречат на изискванията на Божието слово:


"И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
 Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всекиго разпределил.
 Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба,
 така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас, един на друг.
 И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата;
 ако ли служене, нека прилежаваме в служенето, ако някой поучава, нека прилежава в поучаването;
 ако увещава, в увещаването; който раздава, да раздава щедро; който управлява, да управлява с усърдие; който показва милост, да я показва доброволно.
 Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто.
 В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит. " Римляни 12 : 2 - 10.

Искам да завърша с мъдрия съвет на пророк Моисей:


"Ето, днес поставям пред вас благословение и проклетия:
 благословението, ако слушате заповедите на Господа вашия Бог, които днес ви заповядвам;
 и проклетията, ако не слушате заповедите на Господа вашия Бог, но се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам и следвате други богове, които не сте познавали."
Второзаконие 11 : 26 - 28.

Всеки християнин трябва да помни
тези думи от Господа!

петък, 23 януари 2015 г.

Осъдихте и убихте Праведния

Колко християни днес се замислят дълбоко,задавайки си въпроса:
"Нараняват ли моите мисли и дела в настоящия ми живот,Исус Христос?"
Със сигурност са много малко на брой,за съжаление,защото в техните души няма обиталище на Светата Троица.Повечето хора са повлияни от материалното и щом излязат от църквата,забравят за Господа и за това,че в тях живее Святият Дух,Когото трябва да следват винаги,и че трябва да поставят Божията воля на първо място - над собствената си,грешна,плътска природа.
Духът трябва да господства над материята,за да "ходят по Бога".Трябва да се допитват за всичко до Святия Дух!Точно затова,по-често трябва да им се припомня,че те принадлежат на Господа,да се правят непрекъснато Тайни вечери,литургии,опрощавания на греховете,подновявания на завета им с Христос и водното им кръщение.
Явно такива хора отстоят далече от духовния свят,който свързва искрено-вярващите със Светата Троица.
Въпреки това обаче,нищо не е в състояние да трогне закоравелите 
сърца на хладките християни и те продължават да не следват Завета на Учителя - Христос.По този начин,
Християнската религия затъва все повече в зоната на здрача,която отблъсква хората.Разбира се за това допринася много личният пример на проповедниците,били те пастори или отци,които много често демонстрират точно обратното на това,което проповядват и поучават в българските църкви.Сигурно си мислят,че като са ръкоположени,за тях не се отнася Божието слово,а те всъщност са най-обикновени хора,/не са като Божия Син/които наизуст знаят Библията,но не я прилагат в живота си - на практика.
И в далечното минало е било същото като сега.Старозаветните свещенослужители с високомерното си и презрително отношение към обикновените вярващи хора,предявявали претенциите си пред Божия Син,че по-добре от Него знаят Божието слово на Стария завет, отхвърляйки Божието благословение,мъдростта и милостта Му,проявявайки ужасяваща жестокост към Божия 
пратеник - Сина на Бога - осъждайки Го и убивайки Го.Причината е една - не са познавали в душите си Бога,Комуто са служели,затова не са познали и Неговия Син - Христос.Тяхната жажда за власт и материални богатства е била причината да отхвърлят Христос и Неговото Свято,пророческо тълкувание на Стария завет.А Божият Син е знаел прекрасно значението на всички закони и поучения от Бог Отец,предадени на хората,чрез пророците,като се започне още от Аврам.Затова Исус често им е цитирал и разяснявал подробно и точно,скрития смисъл на Божествената истина,просветлявайки ограничените им,човешки умове.Говорел им постоянно истината,като им напомнял,че е дошъл да изпълни Божия закон,да го осветли и го направи по-разбираем и достъпен за простия,непросветен народ,за да узнае и той,че има Божие царство - на Небесата.
Днес завършилите Богословски факултет,придобиват едно голямо самочувствие на всезнаещи,на които не бива да се противоречи по никакъв начин,като те не дават умишлено възможност да се пророкува в българските църкви/за чуждите църкви нямам наблюдения и не мога да коментирам/.А пастор Даниел Топалски не разрешава дори свободното свидетелстване за Бога,в неделната служба в ЕМЕЦ,което е недопустимо.Това ми напомня за раздутото самочувствие на старозаветните,алчни и себелюбиви свещеници.
Днешните действат като тях и затова не е чудно,че с това отблъскват много хора от Християнските църкви,като единственият им стремеж е да печелят повече пари за себе си,нехаейки за чуждото нещастие,стоейки напълно безучастно и безмилостно към молбите на братята и сестрите от българските църкви.
Добре,че българската история познава много истински светци и мъченици за Христовата вяра,които са живяли,за да служат единствено на Господа,споделяйки своя живот,храна,подслон,грижа за болните,в подкрепа на самотните,беззащитните,стари хора,вдовиците и сирачетата.Такива вярващи могат да се нарекат светци и Божии чада,подобни на Христос.
Изкушенията в този земен живот са много големи,най-вече стремежа към материалното обогатяване.Когато в наши дни това стане очевидно при Божиите служители,закоравели в своя егоизъм на стария човек,с голямото си его,които се самозалъгват,че Бог непрекъснато ще им прощава злото,което вършат,тогава Бог ми напомня тези мъдри думи от Новия завет, Яков 5:1-6:

"Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци.Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелствува против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни.Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите.Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане.Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи."


Исус Христос учи на Божията правда богаташите