Translate

петък, 26 септември 2014 г.

ПОМНЕТЕ БОЖИЕТО СЛОВО!

Раят - в средата на небето,
ни изпраща пречистваща Божествена сила


Бог бди над цялото човечество и желае всеки един човек да се спаси чрез покаяние за грешния си живот,като се покръсти в Христовата църква с искрена вяра,приемайки Святия Дух за свой водач,заедно с Божията любов в сърцето си!От този момент той става нов човек,който принадлежи на Господа по свой собствен избор и трябва да следва Божието слово,наречено още Свята Библия.В тази връзка съм подбрала най-съществените места от Новия завет,който ни дари Божият Син – Исус Христос,Спасителят на човешкия род!

      1.За спасителното покаяние и избавление от заблудата на греха:

В ония дни дойде Иоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше: Покайте се,понеже наближи небесното царство. Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва:"Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа, Прави направете пътеките за Него". А тоя Иоан носеше облекло от камилска козина, и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед. Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Иорданска околност, и се кръщаваха от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си. А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние; и не мислете да думате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля. Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън. Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.
                  Матей 3:1-17

Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.
                Лука 15:10

Тогава почна да укорява градовете, гдето се извършиха повечето от Неговите велики дела, за гдето не се покаяха:Горко ти Хоразине! горко ти, Витсаидо! защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас.И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще слезеш! Защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той би и до днес останал.Но казвам ви, че в същия ден наказанието на содомската земя ще бъде по-леко отколкото на тебе.В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, за гдето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците.Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и, освен Отца, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие. Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.
          Матей 11:20-30

2.За смисъла и значението на Христовото учение:


А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него.Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос.А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: - "И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, Защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил" 
Матей 2:1-6

Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва:Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си".Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му:Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.А когато чу Исус, че Иоан бил предаден на властта, оттегли се в Галилея.И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото {Гръцки: Морето. Така и навсякъде в това евангелие.}, в Завулоновите и Нефталимовите предели;за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: -"Завулоновата земя и Нефталимовата земя, Край езерото, отвъд Иордан, Езическа Галилея;Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, На тях изгря светлина".От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство. 

Матей 4:1-17

А всичките бирници и грешници се приближаваха при Него да Го слушат. А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: Тоя приема грешниците и яде с тях. И той им изговори тая притча, като каза: Кой от вас, ако има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената докле я намери? И като я намери, вдига я на рамената си радостен. И като си дойде у дома свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние. Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби една драхма, не запаля светило, не помита къщата, и не търси грижливо докле я намери? И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила.
                Лука 15:1-9

Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели.Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е.Исус му казва:Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина.Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава.Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие Ме виждате; понеже Аз живея и вие ще живеете.В оня ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас.Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.Юда (не Искариотски) му казва:Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света?Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.Който не Ме люби не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.Това ви изговорих докато още пребъдвам с вас.А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.Мир ви оставям; Моя мир ви давам;Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.Чухте как Аз ви рекох,отивам си,и пак ще дойда при вас.Ако Ме любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене.И сега ви казах това преди да е станало, та когато стане, да повярвате.
            Йоан 14:6-29

Който има уши [да слуша], нека слуша.Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи?А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.Защото който има, нему ще се даде, и ще има изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; чуят а не слушат, нито разбират.На тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва: "С уши ще чуете, а никак няма да разберете; И с очи ще гледате, а никак няма да видите.Защото сърцето на тия люде е задебеляло И с ушите си тежко чуват, И очите си склопиха; Да не би да видят с очите си, И да чуят с ушите си, И да разберат със сърцето си, И да се обърнат, И Аз да ги изцеля".А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват.Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха. 

Матей 13:9-17

В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство?А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече:Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема.А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън.И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.[Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото].Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се?И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудили се.Също така не е по волята на Отца ви, Който е на небесата, да загине ни един от тия малките.И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си.Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? до седем пъти ли?Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти - до седемдесет пъти по седем.Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си.И когато почна да преглежда докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта {Равно на 60,000,000 лева зл.}.И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко що имаше, и да се плати дълга.Затова слугата падна, кланяше му се, и каза: Господарю, имай търпение към мене, и ще ти платя всичко.И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема.Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза {Равно близо на 90 лева зл.}; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш.Затова служителят му падна, молеше му се, и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя.Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи докле изплати дълга.А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало.Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли.Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе?

И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докле изплати целия дълг.Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.
Матей 18:1-35

По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат. А фарисеите, като видяха това, рекоха Му: Виж Твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота. А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него, как влезе в Божия дом и яде от присътствените хлябове, които не бе позволено да яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците? Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни. Но казвам ви, че тук има повече от храма. Но ако бяхте знаяли що значи тая дума: "Милост искам а не жертва", не бихте осъдили невинните. Защото Човешкият Син е Господар на съботата.
             Матей 12:1-8

Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша.И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе;защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях.Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.До като бях с тях,Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.А сега ида при Тебе;но догдето съм още на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света както и Аз не съм от света.Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът,че Ти си Ме пратил. И славата, която Ти Ми даде,Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил.И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.
             Йоан 17:1-26

Не съдете, за да не бъдете съдени.Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око?Или как ще речеш на брата си. Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око?Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от братовото си око.Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.
Матей 7:1-8

3. За чудотворната сила 
на вярната,сплотена и единна Апостолска,Христова църква

Около това време цар Ирод простря ръцете си да притесни някои от църквата.Уби с меч Иоановия брат Якова;и, като видя, че беше угодно на юдеите, той при това улови и Петра.Това беше през дните на безквасните хлябове.И като го хвана, хвърли го в тъмница, и предаде го на четири четворки войници да го вардят, с намерение да го изведе пред людете подир пасхата.И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата.И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му.И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене.И Петър излезе и вървеше изподире, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение.А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него.И Петър, когато дойде на себе си, рече: Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела Си и ме избави от ръката на Ирода, и от всичко, което юдейските люде очакваха.И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Иоана,чието презиме бе Марко,гдето бяха събрани мнозина да се молят.И когато похлопа на вратичката в портата, една слугиня на име Рода излезе да послуша кой е.И щом позна Петровия глас, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата.А те й рекоха:Ти си луда.Но тя настояваше,че това що им казва е вярно.Тогава те думаха: Това е неговият ангел {Т. е. Ангел-хранител.}.А Петър продължаваше да хлопа; и като отвориха, видяха го и се смаяха.А той им помаха с ръка да мълчат, и им разказа, как го изведе Господ из тъмницата. И като им каза: Явете това на Якова и на братята, излезе та отиде на друго място.А като се съмна, стана не малко смущение между войниците - какво стана Петър.А Ирод, като го потърси и не го намери, изпита стражарите и заповяда да ги погубят. И слезе от Юдея в Кесария, и там живееше.А Ирод беше много разгневен от тирците и сидонците; и те дойдоха единодушно при него, и, като спечелиха поддръжката на царския постелник Власта, просеха помирение, защото тяхната област се хранеше от царската.И в един определен ден Ирод, облечен в царска одежда, седна на престола и държа реч пред тях.А народът извика: Глас Божий, а не човешки!И понеже не въздаде слава на Бога, начаса един ангел от Господа го порази, та биде изяден от червеи и умря.Между това, Божието учение растеше и се умножаваше.
               Деяния 12:1-24

И апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че езичниците приели Божието слово.И когато Петър влезе в Ерусалим, ония, които бяха от обрязаните, се препираха с него, казвайки:При необрязани човеци си влизал и си ял с тях.А Петър захвана, та им изложи наред станалото, като каза:Аз бях на молитва в град Иопия, и в изстъпление видях видение: един съд като голяма плащаница слизаше, спускан чрез четирите ъгъла от небето, и дойде дори до мене.В него, като се взрях и разсъждавах, видях земните четвероноги, зверове, и животни, и небесни птици.Чух още и глас, който ми каза: Стани, Петре, заколи и яж.Но аз рекох: Никак, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо мръсно или нечисто.Обаче, втори глас от небето продума: Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай.Това стана три пъти, след което всичко се дръпна пак на небето.И ето, на същия час трима човека, изпратени от Кесария до мене, пристигнаха пред къщата, в която бяхме.И Духът ми каза да отида с тях, и никак да не правя разлика между човеците, а с мене дойдоха и шестимата тия братя, и влязохме в къщата на човека.И той ни разказа как видял ангела да стои в къщата му и да казва:Прати човеци в Иопия да повикат Симона, чието презиме е Петър;той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.И когато почнах да говоря, Светият Дух слезе на тях, както и на нас изначало.Тогава си спомних думата на Господа, как каза: Иоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух.И тъй, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господа Исуса Христа, както и на нас, кой бях аз та да можех да възпрепятствувам на Бога?Като чуха това, те престанаха да възразяват, и славеха Бога, казвайки: И на езичниците Бог даде покаяние за живот.Между това, разпръснатите от гонението, което стана по убиването на Стефана, пътуваха дори до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото освен на юдеите.Обаче между тях имаше някои кипряни и киринейци, които, като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, благовестявайки Господа Исуса.Господната ръка беше с тях та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа.И стигна известие за тях в ушите на църквата в Ерусалим; и те изпратиха Варнава в Антиохия;който като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се, и увещаваше всички да пребъдват в Господа с непоколебимо сърце.Понеже той беше добър човек пълен със Светия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.Тогава той отиде в Тарс да търси Савла;и като го намери, доведе го в Антиохия, та, като се събираха в църквата цяла година, научиха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.И през тия дни слязоха пророци от Ерусалим в Антиохия,един от които на име Агав, стана и обяви чрез Духа, че щеше да настане голям глад по цялата вселена; какъвто и стана в дните на Клавдия.Затова учениците наредиха да изпратят всеки според състоянието си, помощ на братята, които живееха в Юдея;което и сториха, и я изпратиха до презвитерите чрез ръката на Варнава и Савла.
                    Деяния 11:1-30

Братя и бащи, слушайте сега моята защита пред вас.(И като чуха, че им говори на еврейски, те пазеха още по-голяма тишина; и той каза):Аз съм юдеин, роден в Тарс киликийски, а възпитан в тоя град при Гамалииловите нозе, изучен строго в предадения от бащите ни закон.И бях ревностен за Бога, както сте и всички вие днес;и гонех до смърт, последователите на тоя път, като връзвах и предавах на затвор и мъже и жени;както свидетелствува за мене и първосвещеникът и цялото старейшинство, от които бях взел и писма до братята евреи в Дамаск, гдето отивах да закарам вързани в Ерусалим и ония които бяха там, за да ги накажат.И когато вървях и приближих Дамаск, къде пладне, внезапно блесна от небето голяма светлина около мене.И паднах на земята и чух глас, който ми каза: Савле, Савле, защо Ме гониш.А аз отговорих: Кой си Ти, Господи? И рече ми: Аз съм Исус Назарянинът, Когото ти гониш.А другарите ми видяха светлината, но не чуха гласа на Този, Който ми говореше.И рекох: Какво да сторя Господи? И Господ ми рече: Стани, иди в Дамаск, и там ще ти се каже за всичко що ти е определено да сториш.И понеже от блясъка на оная светлина изгубих зрението си, другарите ми ме поведоха за ръка, и така влязох в Дамаск.И някой си Анания човек благочестив по закона, одобрен от всички там живеещи юдеи,дойде при мене, и като застана и се наведе над мене, рече ми: Брате Савле, прогледай.И аз начаса получих зрението си и погледнах на него.А той рече:Бог на бащите ни те е предназначил да познаеш Неговата воля, и да видиш праведника и да чуеш глас от Неговите уста;защото ще бъдеш свидетел за Него пред всичките човеци за това, което си видял и чул.И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете си, и призови Неговото име.И като се върнах в Ерусалим, когато се молех в храма дойдох в изстъпление,и видях Го да ми казва: Побързай да излезеш скоро из Ерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за Мене. И аз рекох: Господи, те знаят, че аз затварях и биех по синагогите ония, които вярваха в Тебе;и когато се проливаше кръвта на Твоя мъченик Стефана, и аз бях там и одобрявах, като вардех дрехите на тия, които го убиваха.Но Той ми рече: Иди, защото ще те пратя далеч между езичниците.До тая дума го слушаха; а тогаз извикаха със силен глас, казвайки: Да се махне такъв от земята! защото не е достоен да живее.И понеже те викаха, мятаха дрехите си и хвърляха прах по въздуха,хилядникът заповяда да го закарат в крепостта и заръча да го изпитат с биене, за да узнае, по коя причина викат така против него.И когато го бяха разтегнали с ремъци, Павел рече на стотника, който стоеше там: Законно ли е вам да бичувате един римлянин, и то неосъден?Като чу това, стотникът отиде да извести на хилядника, казвайки: Какво правиш? защото тоя човек е римлянин.Тогава хилядникът се приближи и му рече: Кажи ми римлянин ли си ти? А той каза: Римлянин.Хилядникът отговори: С много пари съм добил това гражданство. А Павел рече: Но аз съм се и родил в него.Тогава веднага се оттеглиха от него тия, които щяха да го изпитват. А хилядникът се уплаши като разбра, че е римлянин, понеже го беше вързал.На утринта, като искаше да разбере същинската причина, по която юдеите го обвиняваха, той го развърза, заповяда да се съберат главните свещеници и целият им синедрион, и доведе долу Павла та го постави пред тях.
                Деяния 22:1-30

И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна;защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Христа разпнат.Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех.И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила;за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.Обаче, ние поучаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от тоя век, нито от властниците на тоя век, които преминават;но поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.Никой от властниците на тоя век не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата.А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.Защото кой човек знае що има у човека, освен духът на човека, който е в Него? Така и никой не знае що има у Бога, освен Божият Дух.А ние получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари;което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то се изпитва духовно.Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не изпитва. Защото, "Кой е познал ума на Господа, За да може да го научи? А ние имаме ум Христов.
                1 Коринтяни 2:1-16

4.Знамения и свидетелства от  Господ  Исус  Христос:

Тогава Агрипа рече на Павла: Позволява ти се да говориш за себе си. И така, Павел простря ръка и почна да говори в своя защита:Честит се считам, царю Агрипо, за гдето пред тебе ще се защитя днес относно всичко,за което ме обвиняват юдеите,а най-вече, защото си вещ във всичките обреди и разисквания между юдеите; затова ти се моля да ме изслушаш с търпение.Какъв, прочее, беше моят живот от младини, това всичките юдеи знаят, понеже прекарах отначало между народа си в Ерусалим.Защото ме познават от начало, (ако искаха да засвидетелствуват), че според най-строгото учение на нашето вероизповедание живях като фарисей.И сега стоя пред съда понеже имам надежда на обещанието, което Бог е дал на бащите ни,до изпълнението на което нашите дванадесет племена се надяват да достигнат, като служат на Бога усърдно нощем и денем. За тая надежда, царю [Агрипо], ме обвиняват юдеите! Защо да се мисли между вас нещо не за вярване, че Бог възкресява мъртвите?И аз си мислех, че трябва да върша много неща против името на Исуса Назарянина;което и върших в Ерусалим, понеже затварях в тъмници мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници, и за убиването им давах глас против тях.И като ги мъчех много пъти във всичките синагоги, стараех се да ги накарам да хулят; и в чрезмерната си ярост против тях гонех ги даже и по чуждите градове.По която работа, когато пътувах за Дамаск с власт и поръчка от главните свещеници,по пладне, царю, видях на пътя светлина от небето, която надминаваше слънчевия блясък, и осия мене и тия, които пътуваха с мене.И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо Ме гониш? Мъчно ти е да риташ срещу остен.И аз рекох: Кой си Ти, Господи? А Господ рече: Аз съм Исус, Когото ти гониш.Но стани и се изправи на нозете си, понеже затуй ти се явих, да те назнача служител на това, че си Ме видял и на онова, което ще ти открия,като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам,да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в Мене.Затова, царю Агрипо, не бях непокорен на небесното видение; но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците, да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела съответствени на покаянието си.По тая причина юдеите ме уловиха в храма и се опитаха да ме убият.Но с помощта, която получих от Бога, стоя до тоя ден та свидетелствувам и пред скромен и пред високопоставен, без да говоря нищо друго освен това, което пророците и Моисей са говорили, че щеше да бъде,сиреч, че Христос трябваше да пострада, и че Той, като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да проповядва светлина и на юдейския народ и на езичниците.Когато той така се защищаваше,Фест извика със силен глас: Полудял си, Павле; голямата ти ученост те докарва до лудост.А Павел рече: Не съм полудял, честити Фесте, но от здрав ум изговарям истинни думи.Защото и царят, комуто говоря дързостно, знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл.Царю Агрипо, вярваш ли пророците?Зная че ги вярваш.А Агрипа рече на Павла: Без малко ме убеждаваш да стана християнин!А Павел рече: Молил се бих Богу щото, било с малко, било с много, не само ти, но и всички които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, освен тия окови.Тогава царят стана, с управителя и Верникия и седящите с тях. И като се оттеглиха настрана, говореха помежду си, казвайки: Тоя човек не върши нищо достойно за смърт или окови.А Агрипа рече на Феста: Тоя човек можеше да се пусне, ако не беше се отнесъл до Кесаря.
                    Деяния 26:1-32

 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога.Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан.Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него.Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината.Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.Иоан свидетелствува за Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за Когото рекох, Който иде подир мене, достигна да бъде пред мене понеже спрямо мене беше пръв.Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.И ето, свидетелството, което Иоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си? Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос.И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм.На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си?Той рече: Аз съм "глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа", както рече пророк Исаия.А изпратените бяха от фарисеите.И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът?В отговор Иоан им рече: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не познавате,Онзи, Който иде подир мене, [Който преден ми биде], Комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата Му.Това стана във Витавара отвъд Иордан, дето Иоан кръщаваше. На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв.И аз Го не познавах; но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля.И Иоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си.И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец! И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса.И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш?Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетият час. Единият от двамата, които чуха от Иоана за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра.Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос).Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър {Значи: Канара.}).На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея; и намира Филипа и му казва: Дойди след Мене.А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра.Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона, и за Когото писаха пророците, Исуса, Иосифовия син, Който е от Назарет.Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж.Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина.Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата. Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи Син,Ти си Израилев цар.Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш.И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.
                Йоан 1:1-51

Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова,което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял.Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо. Иоан до седемте църкви, които са в Азия:Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол,и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си,и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин.Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.Аз Иоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса [Христа], бях на острова, наречен Патмос, за Божието слово и свидетелството за Исуса [Христа].В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше:Каквото виждаш напиши на книга, и прати го до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия.И обърнах се да видя Този , Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника;и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс;а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък;и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води;и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият;бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.Напиши, прочее, това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подире,тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.
              Откровение 1:1-20

След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше {Или: Която беше.} всред улицата му.И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат.Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им. Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.Ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество.Аз, Иоан, съм, който чух и видях, и когато чух и видях,паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми, беше показал това.Но той ми рече: Недей! Аз съм служител на тебе и на братята ти пророците и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу.Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близо.Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет. Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града.А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.Аз, Исус,изпратих ангела Си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга,ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе!Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин.
                   Откровение 22:1-21

И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина на саме.И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него. И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако искаш, аз ще направя тука три скинии, за Тебе една, за Моисея една и една за Илия.А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си, и много се уплашиха.А Исус се приближи при тях, допря се до тях, и рече: Станете, не бойте се.И те, като подигнаха очи, не видяха никой, освен Исуса сам.И като слизаха от планината Исус им заръча, като каза: Никому не съобщавайте за това видение, докле Човешкият син не възкръсне от мъртвите
Матей 17:1-9   

А Исус,когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им. А Иоан като чу в тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да Му кажат:Ти ли си оня, Който има да дойде, или друг да очакваме?Исус в отговор им рече: Идете, съобщете на Иоана това, което чувате и
виждате:Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани, и на сиромасите се проповядва благовестието.И блажен оня, който не се съблазнява в Мене. 
Матей 11:1-6

А когато слезе от хълма, последваха Го големи множества.И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: Искам; бъди очистен. И на часа му се очисти проказата.И Исус му каза: гледай да не кажеш това никому; но, за свидетелство на тях, иди да се покажеш на свещеника, и принеси дара, който Моисей е заповядал.А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, казвайки:Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи.Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля.Стотникът в отговор Му рече: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее.Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва.Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра.Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство;а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.И когато дойде Исус в къщата на Петра, видя, че тъща му лежеше болна от треска.И допря се до ръката й, и треската я остави; и тя стана да Му прислужва.А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни;за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе".И като видя Исус около Себе Си много народ, заповяда да минат отвъд езерото.И дойде един книжник и Му рече: Учителю, ще вървя след Тебе където и да идеш.Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони.А друг от учениците Му рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си.Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха подир Него.И, ето, голяма буря се подигна на езерото, до толкова щото вълните покриваха ладията; а Той спеше.Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! загиваме!А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните, и настана голяма тишина.А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват?И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската земя, срещнаха Го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата, твърде свирепи, така щото никой не можеше да мине през онзи път.И, ето, извикаха, казвайки: Какво имаш с нас, Ти Божий Сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш?А надалеч от тях имаше голямо стадо свини, което пасеше.И бесовете му се молеха, думайки: Ако ни изпъдиш, изпрати ни в стадото свини.И рече им: Идете. И те като излязоха, отидоха в свините; и, ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото, и загина във водата.А свинарите побягнаха, и като отидоха в града разказаха всичко, и това що бе станало с хванатите от бяс. 
Матей 8:1-33

5.За закона на Божията,
Велика, милостива  и всеопрощаваща  Любов:

Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си".Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
            Матей 5:42-48

Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра,тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.Любовта дълго търпи и е милостива;любовта не завижда;любовта не се превъзнася, не се гордее,не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме;но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати.Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат.И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.
                   1 Коринтяни 13:1-13

6.Най-важните напътствия
на Христос,за да наследим 
вечния живот:

А Исус като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки:Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.Блажени кротките, защото те ще наследят земята.Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.Чули сте, че е било казано на старовременните: "Не убивай; и който убие излага се на съд".А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не изплатиш и последния кодрант.Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай".Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
 Матей 5:1-28

Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека.Защото отвътре, от сърцето на човеците,излизат зли помисли, блудства, кражби,убийства,
прелюбодейство,
користолюбие, 
нечестие,коварство,
сладострастие, лукаво око, 
хулене, гордост, безумство.
Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека. 
             Марко 7:20-23

Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник.Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре {Или: Изново.}, не може да види Божието царство.Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре.Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това?Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това?Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, и свидетелствуваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни.Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето.И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот.Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.И ето що е осъждението:светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му;но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. 
  Йоан 3:1-21

Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци.Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелствува против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни.Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите.Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане.Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи.И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд.Останете и вие твърди, и укрепете сърцата си; защото Господното пришествие наближи.Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите.Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господното име.Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Иова, и видели сте сетнината въздадена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито в друга някоя клетва; но нека бъде вашето говорене: Да, да, и: Не, не, за да не паднете под осъждане.Зле ли страда някой от вас? нека се моли. Весел ли е някой? нека пее хваления.Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца;и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.Братя мои, ако някой от вас се {В изданието от 1940 г. "се" липсва.} заблуди от истината, и един го обърне,нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове.
Яков 5:1-20

Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие.Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи,и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми,не правите ли различия помежду си, и не ставате ли пристрастни съдии?Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които Го любят?А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви угнетяват и сами ви влачат по съдилища?Нали те хулят почтеното име, с което се именувате?Обаче, ако изпълнявате царския закон, според писанието: "Да обичаш ближния си като себе си", добре правите.Но ако гледате на лице, грях правите, и от закона се осъждате като престъпници.Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.Понеже Оня, Който е рекъл: "Не прелюбодействувай", рекъл е и: "Не убивай", тъй че, ако не прелюбодействуваш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона.Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата.Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда.Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна и някой от вас им рече: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна?Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела като принесе сина си Исаака на жертвеника?Ти виждаш, че вярата действуваше заедно с делата му, и че от делата се усъвършенствува вярата;и изпълни се писанието, което казва: "Авраам повярва в Бога; и това му се вмени за правда"; и се нарече Божий приятел.Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра.Така също и блудницата Раав не оправда ли се чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бърже през друг път?Защото, както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва.
Яков 2:1-26


Святата Библия съдържа
Божието словоНяма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.