Translate

петък, 29 май 2015 г.

Християнският критерий при избора на бъдещ,брачен партньор,даден на мен,чрез откровение от Бога

                   


    Животът на християнина се отличава от живота на антихриста.За християнина водеща роля играе Святата Библия и напътствията на Бога,затова подбора на брачен партньор трябва да става по начин,съответстващ на Божията воля,а не поради суетата на света,който съблазнява най-вече чрез външната красота и измерението на материалното богатство и парите.Като допълнение към всички известни, наставления по този въпрос,Исус Христос ми даде пророческо откровение,с пълни подробности,за да не може да бъдат мамени повече праведните и святи хора от лукавия дявол.Много хора приемат за любов напълно погрешно,разпалването на огнените им страсти,чрез физическото въздействие на сатаната върху тях.Така те биват зависими само от плътските си желания и напълно пренебрегват духовното общение помежду си.Такава любов е грях пред Бога и е лишена от Неговите благословения като:дълготрайност,хармония,
разбирателство,мир,вярност,преданост, взаимно доверие,взаимна грижа и взаимно щастие.Най-често се стига до нервното напрежение от семейните разправи,поради различни,дребни поводи и не на последно място,многото изневери,които довеждат до развод,с тежки психологически травми за цялото семейство, най-вече за децата.Това са горчивите плодове от неспазването на Божиите правила.Апостол Йоан ни предупреждава в 1 Йоан 2:16 :"Похотта на плътта и пожеланието на очите не е от Отца."Всеки новопокръстен християнин,който се моли на Бога,с истинска вяра,получава Неговото водителство,чрез откровения в своя личен живот, по всички въпроси;лично на мен Бог ми помогна да не сключа брак с неподходящ за мен човек и ме избави от бъдещи неприятности,за което съм Му много благодарна,че ми отвори очите за истината на време.За съжаление не всички новородени християни  знаят тази истина,че за тях Божието Царство започва още тук - на земята,в момента,в който приемат Христовата вяра,чрез водното си,църковно кръщение.Те влизат в спасителната кошара на Божиите овчици,отделени от света и защитени ,чрез Небесната закрила на Бога,Който им дава от Своите благословения.Ако се придържат към водителството на Светата Троица,която е запечатала в сърцата им Божиите закони,те ще живеят още тук,на земята,в Неговото царство на мир,любов и щастие.След като приключи земният им път,те ще отидат в Божието Царство на Духа,на Небето.Ето защо достойните светии на Господа живеят земния си живот в пълно подчинение на Божиите изисквания за святост и единство.Те са истинските части на Христовото тяло,които са управлявани от Него,чрез святата любов,която обитава в сърцата им.Освещаването идва при всички онези християни,които обичат Бога и Му служат предано,до края на земния си път.
Много е важно да пазят чист храмът на своята душа,физическото си тяло и да не блудстват:"...А тялото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за тялото...не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? И тъй, да отнема ли от Христа частите Му и да ги направя части на блудница? Да не бъде!Или не знаете, че който се съвъкупява с блудница е едно тяло с нея? защото "ще бъдат", казва, "двамата една плът."Но, който се съединява с Господа е един дух с Него.Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудствува, съгрешава против своето си тяло.Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии]."- 
1 Коринтяни 6:13,15-20. 
    Блудството е най-мерзкия от всички грехове пред Господа:"Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство;да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със светост и почест,не в страстна похот, както и езичниците, които не знаят Бога;и да не престъпва никой, та да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както ви и от по-напред явихме и уверихме.Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на светост.Затуй, който отхвърля това, не отхвърля човека, но Бога,Който ви дава Светия Си Дух." - 
1 Солунци 4:3 - 8. 
     Има много,заблудени християни,които попадат под разрушителното влияние на краткотрайните си,похотливи,греховни желания,които ги тласкат да влизат в извънбрачни,сексуални контакти.Чувала съм ги често да казват,че това не се считало за грях и било напълно естествено,защото природата си го изисквала от тях.Тези слаби и повърхностни хора, не желаят да осъзнаят,че Духът управлява физическото тяло на новородените в Христа.Затова ставаме ново същество,а старата,грешна природа отпада от всеки,който повярва в Спасителя.Ето един пример,ако си прелюбодействал и развратничил в миналото си,то след новорождението си,не трябва да проявяваш никога повече този грях,защото си подчинен на Святия Дух,а не на сатаната,който разпалва всички грехове,в това число и сладострастните желания.Вярата ни в Господ Исус Христос ни задължава да се съобразяваме с Божията воля и да преодоляваме всички съблазни от прелюбодеен характер,като им се съпротивляваме,за да докажем,че Духът ни управлява,като отблъсваме всеки грях и пазим сърцето си чисто,за да не заприличаме на хладките християни,към които апостол Павел отправя своето предупреждение в 1 Коринтяни 6:9,10:"Нито сладострастниците,нито прелюбодейците ще наследят Царството Божие."В същия дух е и предупреждението в Евреи 13:4:"Женитбата нека бъде на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците."А в Матей 5:27,28 четем:"Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай."Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си."
Христос осъжда дори мисълта за прелюбодейство,защото тя осквернява душата и трябва да се пазим от всички изкушения,с които ни залива светът - извън Божието Царство,заключено в светаята светих на сърцата ни.
Нашето физическо състояние влияе на духа ни,затова е толкова важно да се съобразяваме с Божиите напътствия,касаещи здравето ни,а безразборните сексуални контакти са вредни и много опасни не само ,като източник на венерически болести,но и като преграда,която затруднява общуването ни със Святия Дух.Затова всеки,който държи да следва Христос във всичките си земни дела трябва да придобие Неговата святост и сърдечна чистота,които ще му послужат като щит срещу всяко изкушение,идващо от тъмнината,така че никакъв грях да не го привлича към себе си.Така сатана няма да има власт над Божиите,верни синове,защото те ще чувстват отвращение и неприязън към всичко,което идва от лукавия и коварен свят на дявола,който атакува по-слабите и заблудени християни,като разгаря сладострастните им желания и по този начин,вкоравява още повече духовните им сетива,така че те се водят единствено от половия си нагон, убивайки трепетите на сърцето си,върху което влияе Господ с безпределната си,пречистена,свята и възвишена любов.
В Библията - Песен на песните 3:1- 5;4:9-12 е даден хубав пример,достоен за подражание,към който е желателно да се придържат светиите:" През нощта на леглото си потърсих онзи, когото обича душата ми;Потърсих го, но не го намерих.Рекох: Ще стана сега и ще обиколя града.По улиците и по площадите, Ще търся онзи, когото обича душата ми Потърсих го, но не го намерих.Намериха ме стражарите, които обхождат града; Попитах ги:Видяхте ли онзи, когото обича душата ми? А малко като ги отминах Намерих онзи, когото обича душата ми; Хванах го и не го пуснах,догде го не въведох в къщата на майка си, И във вътрешната стая на оная,която ме е родила. Заклевам ви, ерусалимски дъщери, В сърните и в полските елени, Да не възбудите и да не събудите любовта ми преди да пожелае... Пленила си сърцето ми, сестро моя, невесто, Пленила си сърцето ми с един поглед от очите си, С една огърлица на шията си.
Колко е хубава твоята любов, сестро моя, невесто! Колко по-добра е от виното твоята любов, И благоуханието на твоите масла от всякакъв вид аромати!От устните ти, невесто, капе мед като от пита; Мед и мляко има под езика ти; И благоуханието на дрехите ти е като миризмата на Ливан.Градина затворена е сестра ми, невестата, Извор затворен, източник запечатан."
Да следваме сърцето си е Божията воля,която ще ни направлява най-вярно и точно,за да не се отклоним от пътя на Исус Христос.Сърцето е символът на любовта и само то трябва да води християните  в избора им на брачен партньор.
Знаем,че за Бога времето и пространството не съответстват на нашите,човешки разбирания,които се ограничават от традициите и земните порядки,касаещи сключването на браковете.За Бога значение има повече духовната принадлежност между двамата влюбени,на която е подчинена и тяхната физическа съвместимост.Затова,което Бог съчетае,човек не може да раздели.
 Обаче,когато липсва духовното единение,се получава телесно съвкупление,сходно с животинското,което цели единствено размножението на вида.
Човекът много отдавна е започнал да  злоупотребява с естеството на своята природа,като е превърнал половия акт в средство за удоволствие и физическата наслада.Християнинът трябва да се разграничи от този погрешен подход към любовното общуване и да го промени,за да докаже ,че следва Святия Дух в сърцето си:"Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум, помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.Но вие не сте така познали Христа;понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса),да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,да се обновите в духа на своя ум,и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината. "
 Ефесяни 4:17 -24.
Послушанието и смирението пред Христовата воля е условие за по-щастлив и хармоничен живот сега и в бъдеще.Господ желае хората да се радват,подчинявайки се на Неговото водителство,във всичко,включително и в любовта.Само така,човек би бил напълно освободен от злото на тъмнината,което го тласка към нещастието и смъртта,причинявайки му проблеми и неприятности,с лош край.Поради това, любовта носи нещастие на такива хора и се проваля често,поради тяхната глупост и духовна слепота,съпроводени с негативни емоции и преживявания,с ревностна и завистна омраза. Ако си припомним покъртителния край на двамата влюбени - Ромео и Жулиета,ще разберем,че и много други влюбени двойки биха могли да завършат по същия начин,ако не се съобразяват с Божиите заповеди,на първо място,защото слугите на дявола не могат да обичат,но могат да развалят истинската любов между мъжа и жената,като се преструват на влюбени и желаят да съблазнят с лъжливи чувства единия от двамата влюбени.Така щастието бива унищожено и сърцата им биват непоправимо разбити.Достатъчно е само единият да не се съобрази с волята на Святия Дух,за да се наруши хармонията в техните взаимоотношения.
Това,което Бог е предопределил,като съдба, за всеки отделен човек,още с раждането му на този свят,включва и любовния му живот.
Обаче Бог може да променя съдбите на хората,в зависимост от техния духовен растеж и стремеж да се променят по Неговата воля,като отменя някои съдбовни изпитания.Затова е толкова важно да се съобразяваме с Библията и да живеем,съгласно Божиите указания.Това ще измени съдбата ни към добро,като ще може да избегнем много съдбовни мъки.Господ променя съдбата ни дотолкова,доколкото нашите мисли и дела,се ръководят от Святия Дух,Който заменя всичко от предишния ни живот - отпреди новорождението ни.
Ако всеки човек се стреми да получава само това,което Бог му дава,като награда,без да взема нищо чуждо,включително чужди любови,то светът би бил много по-светъл и чист.

  

сряда, 18 февруари 2015 г.

Велика е Божията милост!

Някога,когато змеят е бил реалност, пра-човекът е приличал повече на звяр.Живеел е,криейки се в пещерите и каменистите,природни заслони.Този факт е всеизвестен и потвърден сега от запазените във времето,  артефакти за живота на първобитните хора.В онова далечно минало животът е бил кратък и мъчителен,лишен от светлината на радостта и злото застрашавало да го унищожи изцяло.Тогава дяволът е бил единственият владетел на земята,заедно със своите слуги –падналите,черни ангели на смъртта.Хората са били подложени на непрекъснати преследвания и ужасни страдания,като потвърждение на Божието проклятие над тях,след изгонването им от Едемската,Божия градина,следствие на грехопадението на първите хора - Адам и Ева:

” Но Господ Бог повика човека и му рече:…Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш. И човекът наименува жена си Ева {Т.е. Живот.}, защото тя беше майка на всички живи. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече. И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно, затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет. Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.” - Битие 3:9,17–23.

Но техният Създател – Господ, не ги изоставил напълно,а продължил да ги наставлява и поучава:”И Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина; и каза: С помощта на Господа придобих човек.Роди още и брата му Авела.Авел пасеше стадо, а Каин беше земледелец.И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа.Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му.И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му; а на Каина и на приноса му не погледна така.Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ рече на Каина: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти?Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш."
 Битие 4 :1-7.
 Бог веднага е прозрял опасността,че поради отдалечаването на човечеството от Неговото присъствие,ще се засили разрушителното влияние на сатаната върху човешкото поведение и характер.Поради Своята милост, Господ е дал на хората пророците,за да не бъде прекъсната завинаги връзката с Него.
По този начин,всички,които вярват на Божието слово,дошло чрез посредничеството на Божиите пратеници,могат да се избавят и да се откъснат от княза на мрака – сатаната,но при условие,че слушат единствено Господа.А всички,които са непокорни и отхвърлят Божията милост,остават под ръководството на дявола.Средно положение няма!Хитреците,които външно мамят другите,че следват Бога,а в действителност прикрито служат на злото,рано или късно ще получат справедливото си наказание от Бога,Който ще ги отхвърли като Свои противници.
Много е важно всички хора да разберат защо трябва да изберат водителството на Господа.Ето главните причини,които са взаимно свързани и неделими,причинно-следствени:1.За да се откъснат от пагубното и измамно влияние на греха,идващ от източника на омразата,жестокостта и ужаса – от звяра, и всякакви идолопоклонничества,и лъжеучения,свързани с него.2.За да избегнат Божия гняв,Който е насочен срещу злото на тъмните сили,които са обречени на унищожение.Старият завет ни предупреждава:
Ето, днес поставям пред вас благословение и проклетия: благословението, ако слушате заповедите на Господа вашия Бог, които днес ви заповядвам; и проклетията, ако не слушате заповедите на Господа вашия Бог, но се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам и следвате други богове, които не сте познавали.
Второзаконие  11:26 -28.
Само чрез Господа човек може да се освободи от злото,което го владее:”И тъй, да знаеш, че Господ твоят Бог, Той е Бог, верният Бог. Който пази до хиляда поколения завета и милостта към ония, които Го любят и пазят заповедите Му;а на ония, които Го мразят, въздава им в лице и ги изтребва; няма да забавя наказанието на онзи, който Го мрази, но ще му въздаде в лице.За това, пази заповедите, повеленията и съдбите, които днес ти заповядвам, за да ги вършиш.И ако слушате тия съдби и ги пазите и вършите, Господ твоят Бог ще пази за тебе завета и милостта, за която се е клел на бащите ти;и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови и плода на утробата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и рожбите от говедата ти и малките от овците ти, в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе.Ще бъдеш благословен повече от всичките племена; не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви.Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.
Второзаконие 7:9-15.
Внимавай на себе си, да не би да се измами сърцето ви, и престъпите като служите на други богове и им се кланяте,та пламне против вас гневът на Господа, и Той да затвори небето, за да не вали дъжд и да не дава земята плода си, та скоро да бъдете изтребени от добрата земя, която Господ ви дава.Вложете, прочее, тия мои думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на ръката си, и нека бъдат като надчелия между очите ви.Да учите на тях чадата си, като говорите за тях, когато седиш в къщата си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.” 
Второзаконие  11:16-19.
 Моисей повика целия Израил и рече им: Слушай, Израилю, повеленията и съдбите, които изказвам на всеослушание днес, за да ги научите и да внимавате да ги вършите.Господ нашият Бог направи завет с нас на Хорив.Тоя завет Господ не направи с бащите ни, но с нас, които всички сме живи тук днес. Лице с лице говори Господ с вас на планината изсред огъня,(а в онова време аз стоях между Господа и вас, за да ви известя Господните думи; защото се уплашихме от огъня, и не се възкачихме на планината), като казваше: - Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.Да нямаш други богове освен Мене.Не си прави кумир, подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята доле, или което е във водите под земята;да не им се кланяш нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,и Който показвам милост към хиляди поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.Пази съботния ден, за да го освещаваш, според както Господ твоят Бог ти заповяда.Шест дена да работиш и да вършиш всичките си дела;а седмият ден е събота на Господа твоя Бог; в него да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито някой твой добитък, ни чужденецът, който е отвътре портите ти, за да си почива слугата ти и слугинята ти, както и ти.И помни, че ти беше роб в Египетската земя, и че Господ твоят Бог те изведе от там със силна ръка и издигната мишца; за това Господ твоят Бог ти заповяда да пазиш съботния ден. Почитай баща си и майка си, според както ти заповяда Господ твоят Бог, за да се продължат дните ти и да благоденствуваш на земята, която Господ твоят Бог ти дава.Не убивай.Не прелюбодействувай.Не кради.Не свидетелствувай против ближния си лъжливо свидетелство.Не пожелавай жената на ближния си; ни да пожелаваш къщата на ближния си, ни нивата му, ни слугата му, ни слугинята му, ни вола му, ни осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.Тия думи Господ изговори на планината на всички вас събрани, изсред огъня, облака и мрака, със силен глас; и друго не притури. После ги написа на две каменни плочи, които даде на мене.А като чухте гласа изсред тъмнината, когато планината гореше в огън, тогава вие, всичките началници на племената ви и старейшините ви, дойдохте при мене и думахте: Ето, Господ нашият Бог ни показа славата Си и величието Си, и чухме гласа Му изсред огъня; днес видяхме, че Бог говори с човека, и той остава жив.А сега, защо да измрем? - понеже тоя голям огън ще ни пояде; ако чуем още еднъж гласа на Господа нашия Бог, ще измрем.Защото кой от всичките смъртни е чул гласа на живия Бог, говорещ изсред огъня, както ние чухме, и е останал жив? Пристъпи ти и слушай всичко, което ще рече Господ нашият Бог; а ти ни казвай всичко, що ти говори Господ нашият Бог, и ние ще слушаме и ще изпълняваме.И Господ чу гласа на думите ви, когато ми говорехте, и Господ ми рече: Чух гласа на думите, които тия люде ти говориха; добре рекоха всичко що казаха.Дано да има у тях такова сърце щото да се боят от Мене и винаги да пазят всичките Ми заповеди, та да благоденствуват вечно, те и чадата им!Иди, кажи им: Върнете се в шатрите си.А ти остани тук при Мене и ще ти кажа всичките заповеди, повеления и съдби, които ще ги научиш, за да ги извършват в земята, която им давам за притежание. Да внимавате, прочее, да вършите така, както Господ вашият Бог ви заповяда; да се не отклонявате ни надясно ни наляво.Да ходите по всичките пътища, които Господ вашият Бог ви заповяда, за да живеете и да благоденствувате, и да се продължат дните ви на земята, която ще притежавате.
Второзаконие  5:1-33. 
Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите Му, съдбите Му и повеленията Му, които днес ти заповядвам,да не би, като ядеш и се наситиш и построиш добри къщи и живееш в тях,и като се умножат говедата ти и овците ти и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко що имаш,тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа твоя Боги да не би да речеш в сърцето си: Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство.Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес.Но ако забравиш Господа твоя Бог и отидеш след други богове, служиш им и им се поклониш, заявявам ви днес, че съвсем ще бъдете изтребени.Ще бъдете изтребени както народите, които Господ изтребва от пред вас, защото не послушахте гласа на Господа вашия Бог.
Второзаконие  8:11-14,18-20.
Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света.И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. Благословен ще бъдеш в града, и благословен ще бъдеш на полето. Някога,когато змеят е бил реалност, пра-човекът е приличал повече на звяр.Живеел е,криейки се в пещерите и каменистите,природни заслони.Този факт е всеизвестен и потвърден сега от запазените във времето,  артефакти за живота на първобитните хора.В онова далечно минало животът е бил кратък и мъчителен,лишен от светлината на радостта и злото застрашавало да го унищожи изцяло.Тогава дяволът е бил единственият владетел на земята,заедно със своите слуги –падналите,черни ангели на смъртта.Хората са били подложени на непрекъснати преследвания и ужасни страдания,като потвърждение на Божието проклятие над тях,след изгонването им от Едемската,Божия градина,следствие на грехопадението на първите хора - Адам и Ева:
” Но Господ Бог повика човека и му рече:…Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш. И човекът наименува жена си Ева {Т.е. Живот.}, защото тя беше майка на всички живи. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече. И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно, затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет. Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.”
Второзаконие 28:1-3.
С идването на Божия Син на земята,Бог доказва,че милостта Му е спасителна и благодатна за всички,които са жадни за Божията истина,и си стремят към добрите дела,към щастието в Духа.
Псалм 119:77 казва:”Нека дойде върху мене Твоята милост,за да живея.”
За да придобие Божията милост,човек трябва да избере по собствена воля Господа за свой Спасител.Причината,която мотивира хората да изберат Бога е подсказана от Яков 1:17:
Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините.”
Мисля,че тези думи са мъдър съвет към всички  невярващи или все още колебаещи се в Христовата вяра.Едва ли някой здраво-мислещ човек ще избере злото за себе си?Има само незнаещи и заблудени хора,които имат нужда от просветление и насърчение,за да изберат верния път към вечния живот.”Бог е Който дава мъдрост и знание на разумните"- Даниил 2:21.Искам да се обърна към всички,които желаят да вършат добро на земята,като им разкрия истината,че са на крачка от Божието благословение.Необходимо е само да направят своя завет с Исус Христос,като приемат Святия Дух в душата си,чрез водно,църковно кръщение,за да се новородят и да имат Божието водителство,и закрила.Само с Неговата сила християните могат да различат доброто от злото.Това е първата дарба,която им се дава,ако се подчиняват на Божието слово.Това е пътят на поправлението на всички слабости.Колкото и силна воля да притежава човешкото същество,то не може само да се пребори с материалните съблазни,които идват от коварния измамник -  сатаната.Затова трябва да му се противопоставяме,когато той ни внушава омраза към Бога и ближния.Провокациите на дявола и неговите слуги са за да всяват раздори,вражди,войни,
разрушения,болести и всякакви вреди.Човекът трябва да се научи да различава злото и да му се противопоставя навреме,за да не причинява страдания нито на другите,нито на себе си.
Правете винаги добрини и Бог ще ви обича!Така ще спомогнете да възтържествува Божията правдивост на земята.Ходете в Духа неотклонно и Господ ще ви насърчава със свидетелствата Си,а това помага за духовното  надграждане,след новорождението в Духа.А като бъдете одобрени от Всевишния,след като преминете определените ви от Него изпитания,ще получите като награда Христовите дарби:изгонване на зли духове,лечителство,
пророчество,четене на мисли,детайлно възпроизвеждане на бъдещи събития, чрез мисленото им преживяване, като жива реалност.
Запомнете,че чрез добрите дела,породени от Святата любов и милостта се доказва принадлежността на човека към вярата му в Бога!!!
Затова Христос  е подчертал важността на следното:
Исус Христос изцелява всички,които вярват със сърцето си в Неговата,Божествена сила

”… нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.Чули сте, че е било казано на старовременните: "Не убивай; и който убие излага се на съд".А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.”Матей 5:16-24
Много места в Библията отразяват величието на Божията милост, възхвалявайки я - псалм 147:11:”Господ благоволи към онези,които Му се боят,към онези,които се уповават на Неговата милост”;”Земята е пълна с милостта Господня”- псалм 33:5;"Жалостив и милостив е Господ,дълготърпелив и многомилостив"- псалм 103:8.
Нека Всевишният да ви дари с мъдър, Христов ум и се придържайте винаги към Библията:”Не бъдете безразсъдни,а проумявайте каква е Господнята воля.”- Ефесяни 5:17.Защото Бог иска всички хора да бъдат спасени от смъртта и от сатаната,който управлява онези заблудени хора,които отхвърлят Божията милост!!!Средно положение няма,както няма свобода,извън Божията благодат.Това е много важно да се разбере и осмисли:
"Където е Господният Дух,там е свобода."
2 Коринтяни 3:17.
Бог не обича насилието и насила в кошара няма да вкара никого,но може да ви призове,да похлопа на вашата врата.Бъдете нащрек за всички свидетелства,които Господ ви дава,за да ви докаже,че е жив!
И не забравяйте,че Христос е дошъл на земята,за да съсипе делата на дявола!След Възкресението на Божия Син,Му се даде власт,както на небето,така и на земята,а за сатаната останаха само най-непокорните,антихристите,които се противопоставят на Светата Троица.Всички повярвали в Христовото,спасително Възкресение са под Неговото водителство и сатаната няма никаква власт над тях!Повярвайте,това е истината!
А М И Н !

сряда, 11 февруари 2015 г.

Пророците във всички времена са пратеници,избраници на Бога - 3 част

Божият ангел - Гавриил говори на Богоизбраните,святи хора

Библията - Новият завет,Святото евангелие на Лука, ни дава свидетелства от Бога,които разкриват истината за пророчествата: 

"В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета.
Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби.
И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст.
И като свещенодействуваше той пред Бога по реда на своя отред,
по обичая на свещеничеството, нему се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади.
И в часа на каденето цялото множество на людете се молеше отвън.
И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния олтар.
И Захарий като го видя, смути се, и страх го обзе.
Но ангелът му рече:
Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан.
Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение.
Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си.
И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог.
Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.
А Захария рече на ангела:
По какво ще узная това? защото аз съм стар, и жена ми е в напреднала възраст.
Ангелът в отговор му каза:
Аз съм Гавриил, който стои пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.

И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки:
Какво ли ще бъде това детенце? Защото Господната ръка беше с него.
Тогава баща му Захария се изпълни със Светия Дух и пророкува, казвайки:
Благословен Господ, Израилевият Бог, Защото посети Своите люде, и извърши изкупление за тях.
И въздигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давида,
(Както е говорил чрез устата на светите Си от века пророци).
Да! и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; Защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него.
За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение Чрез прощаване греховете им,
Поради милосърдието на нашия Бог,с което ще ни посети зора отгоре,
За да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка; Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира.
А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израиля."
Лука 1:5-19,66-70,76-80.
По подобен начин и Дева Мария получава послание от Всевишния, чрез ангел Гавриил,който разговаря с нея,
разяснявайки Божия план за нейната бъдеща,необикновена мисия:

"А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет,
при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.
И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените].
А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав.
И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение.
И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.
Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.
Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.
А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?
И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна.
Защото за Бога няма невъзможно нещо.
И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал.И ангелът си отиде от нея.
През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град,
и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета.
И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух,
и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!
И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ?
Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми.
И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.
И Мария каза: - Величае душата ми Господа,
И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой.
Защото погледна милостиво на низкото положение на слугинята Си; И, ето, от сега ще ме облажават всичките родове.
Защото Силният извърши за мене велики дела;
И свето е Неговото име.
И, през родове и родове,Неговата милост. Е върху ония които Му се боят.
Извърши силни дела със Своята мишца;
Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си.
Свали владетели от престолите им. И въздигна смирени.
Гладните напълни с блага.
А богатите отпрати празни."

Лука 1:26-53.
Бог иска да запази човешкия живот,
който е застрашен от Богопротивника - сатаната,който се опитва да настройва агресивно,разрушително,враждебно и войнствено хората,като всява звероподобните,низки чувства на омраза,страх и ужас помежду им.
Този зъл дявол внушава,чрез различни хитрости и подвеждащи лъжи,че няма да има наказание за престъпниците,които умишлено са отнели човешки живот или са навредили на човешкото здраве.
Това е непростим,смъртен грях пред Бога и наказанието му е смърт,отсъдена от Господа, а не от човешкият съд.
/Смъртното наказание е отменено с доживотна присъда,тук - на земята./

За да не се самоунищожи човечеството,то трябва да следва Божиите повели!!!
За тази цел Господ изпраща постоянно на земята Своите,верни и святи избраници,надарени с изключителни,духовни дарби,за да свидетелстват за Божията,
велика любов и милост, разкривайки тайната за Божията,пресвята,мъдра истина.

Това е така още от времето на първия пророк - Авраам и ще продължава до свършека на света,когато ще има окончателна присъда над злото,което ще бъде унищожено завинаги,а Христово-подобните вярващи ще наследят новото небе и новата земя:
"И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.
Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.
И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.
Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.
И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни.
И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.
Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.
А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт."
Откровение 21:1 - 8.

Господ е любящ и милостив баща,Който желае да спаси всички създания на земята,затова е изпратил Своя Единствен Син - Богочовека Исус Христос,за да покаже нагледно как трябва да живеят хората -по Божията воля,като се стремят техният начин на живот да заприлича на Христовия.

Така те ще докажат вярата си и принадлежността си към Святия Дух,с Който са запечатани при новорождението си, чрез църковния обет на водното си кръщение:
"Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;
както е писано в книгата на пророк Исаия: - "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път;
Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него".
Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.
И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.
Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.
През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.
И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.
И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение."

Марк 1:1 - 11.

Христос е говорил от името на Бога,разкривайки истината,че Той и Неговият Отец са едно.

Божият Син се е различавал от предишните пророци,които не са казвали подобно нещо,защото Той е бил не само пророк,а  Богочовек,роден от свръхестествената намеса на Святия Дух!
И това се потвърждава чрез многото чудеса и знамения,извършени от Исус Христос.
Безспорно Той е притежавал изключителни,духовни - Божии дарби,които надхвърлят духовната надареност на пророците,преди Него:
"И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; спряха се там и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от люде от цяла Юдея и Ерусалим и от тирското и сидонското крайморие, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;
тоже и измъчваните от нечисти духове се изцеляваха.
И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше всичките."
Лука 6:17,18,19.
Христос учи народа по разбираем,простичък начин,чрез примери от живота,наречени притчи,за да може неуките хора да схванат дълбокия,скрит смисъл.

Хуманизмът на Неговото учение е в съзвучие с Божествения,спасителен замисъл на Господа:

"Бъдете [прочее], милосърдни, както и Отец ваш е милосърден.


Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени;
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Рече им една притча: Може ли слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма?
Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенствува ще бъде като учителя си.
И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не забелязваш гредата в твоето око?
Или как можеш да речеш на брата си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! първо извади гредата от своето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в братовото ти око.
Защото няма добро дърво, което дава лош плод, нито пък лошо дърво, което дава добър плод.
Понеже всяко дърво от своя плод се познава; защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от къпина.
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто; а злият човек от злото си съкровище изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста."
Лука 6:36-45.
Вярващите,които живеят праведен живот,чрез който се стремят да спасят душите си,трябва да се окуражават с думите:


"Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки:
Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядвал,и ето,
Аз съм с вас през,всичките дни до свършека на века.Амин."
Матей 28:18,19,20.
Богочовекът Христос не е бил от този свят,защото в Него е надделявало Божието,духовно тяло и Библията дава свидетелство за това:

"И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина на саме.
И преобрази се пред тях; 
лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.
И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него.
И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако искаш, аз ще направя тука три скинии, за Тебе една, за Моисея една и една за Илия.
А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.
И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си, и много се уплашиха.
А Исус се приближи при тях, допря се до тях, и рече: Станете, не бойте се.
И те, като подигнаха очи, не видяха никой, освен Исуса сам.
И като слизаха от планината Исус им заръча, като каза: Никому не съобщавайте за това видение, докле Човешкият син не възкръсне от мъртвите.
Учениците Му го попитаха, казвайки: Защо тогава думат книжниците, че Илия трябва първо да дойде?
А Той в отговор рече: Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко.
Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.
Тогава учениците разбраха, че им говореше за Иоана Кръстителя.
И когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който коленичи пред Него и каза:
Господи, смили се за сина ми, защото е епилептик и зле страда; понеже пада в огъня, и често във водата.
И доведох го при Твоите ученици но те не можаха да го изцелят.
Исус в отговор каза: О роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене.
И Исус смъмра беса и
той излезе от него;
и момчето оздравя в същия час.
Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним?
Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.
[А тоя род не излиза, освен с молитва и пост]."
Матей 17:1 - 21.
"А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.
И веднага проказата го остави, и той се очисти.
И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:
Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.И тъй, осуетявате Божието слово заради вашето предание, което сте предали и вършите много такива неща подобни на това."
Марк 1:41-44;7:13.

Единствено Божият Син е знаел със сигурност,че ще бъде възкресен от Своя Отец,след смъртта си и това действително се е случило:
"А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат.
И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето.
И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? - защото беше твърде голям,
А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален.
И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в бяла одежда; и много се зачудиха.
А той им казва:
Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха.
Но идете, кажете на учениците Му и на Петра, че отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза.
И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели; и никому не казаха нищо, защото се бояха.
И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса.
Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които Го жалееха и плачеха.
Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не повярваха.
Подир това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки в село.
И те отидоха и известиха на другите; но нито на тях повярваха.
После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които Го бяха видели възкръснал.
И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.
А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин."
Марк 16:1-20.
Днешните пророци,родени на земята, имат също изключителна, духовна мисия,подчинена единствено в служба на Светата Троица - Бог Отец,Бог Син и Святият Дух.
Те са богословите,призвани от Господа да благовестват,тълкувайки точно и правилно смисъла на цялата Библия,като пророкуват думите на Бога,Който им говори сега,за да няма погрешни проповеди в Божиите,Христови църкви,за да няма заблуди и напразни надежди,основани на измамни и неверни,човешки умозаключения,които не водят към Святостта и Божията праведност нито в сегашния,нито в бъдещия живот.
Ето защо е толкова важно да бъдат чути днешните пратеници,избраници на Бога,защото те носят правилното осмисляне на Божието слово, за да има действително поправление, духовно обновление и растеж в Христовата вяра,както и 
обединение на църквите в една,единствена,водеща се от Святият Дух,носещ Божията любов!
Обаче,за съжаление има много лъжепророци.
Христос ни предупреждава как да ги различаваме от истинските:
"Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.
От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?
Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.
Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.
Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.
И тъй, от плодовете им ще ги познаете.
Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.
В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?
Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.
И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;
и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.
И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък;
и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.

И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението Му;

защото ги поучаваше като един,който има власт,а не като техните книжници.
Матей 7:15-29.