Translate

вторник, 15 октомври 2013 г.

Посланик на Бога Исус Христос

 http://www.youtube.com/watch?v=b9ZXPUuC7uc&list=SPDbSPg7DGmdDKCUknxuqN_VdN4lpo_J3I
"Ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша в сърцата им.Аз ще бъда техен Бог,и те ще бъдат мои люди."Евреи 8 : 10.
"Господ Бог на пророческите духове,прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това,което трябва скоро да стане."
Откровението на  Иоана  22:6.

"А който пророкува,той говори на човеци за назидание,за увещание и за утеха,...а който пророкува,назидава църквата."
Послание към коринтяните  14 : 3,4.

Блага Ивайлова Добрева

 Посланик на Бога Исус Христос

Мисията ми е предначертана Свише от съдбата,
посланик на Бога и 
живот в светлината.
Бог ме освободи от оковите 
на сатаната,
имам мир и 
спокойствие в душата!

Още от дете не 
понасям тъмнината.
Ненавиждам злото,егоизма,суетата.
Сърцето ми е чисто от 
греховете на страстта.
Добротата ме привлича 
и се водя от Духа!

Обичам всички хора по земята
и не ги деля по 
националност или раса.
Бог ме използва като 
Свое оръдие,
за да Му служа,оборвайки 
всяко тесногръдие.

Противопоставям се на всички заблуди на плътта,
носещи омраза и подтискащи духа,
които се крият под маската на любовта,
незабележимо се спотайват - блудството и похотта.

Бога слушам и уверено,убедена
благовествам Божието слово, вдъхновена!
Бог е истински,а любовта Му е блаженство за душата,
което укрепва сърцата и е наслада за сетивата!

 Библията казва:"Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука,за изобличение,за поправление , за
наставление в правдата,за да бъде Божият човек усъвършенстван,съвършено приготвен за всяко добро дело."
Послание към Тимотея  3 : 16,17.
Исус му казва:"Аз съм пътят и истината,и животът;никой не дохожда при Отца,освен чрез Мене."Иоан  14:6.
"Аз съм Алфа и Омега,началото и краят.На жадния ще дам даром от извора на водата на живота."
Откровението на  Иоана  21:6.
Истината за Бога е една,но пътищата са различни,съобразени с индивидуалните особености на характера на всеки човек,който трябва да намери и извърви своя предначертан му от Бога път за духовно развитие и усъвършенстване,тъй като всеки човек е на различно ниво в йерархията на духовния свят.Бог много добре познава същността на всеки един от нас,затова работи по отделно,индивидуално,
дълготърпеливо,стъпка по стъпка. Той ни въздига до Себе Си, по най-подходящия за нас начин,така,че да усетим Неговата намеса в живота си.Точно тук ни идва на помощ християнското учение,което ни предоставя Божиите завети и напътствия - как да придобием християнските добродетели и дарби,за да осъществим духовната си връзка с Бога,за да се ръководим изцяло от Неговите напътствия и от Неговата воля.Всеки човек,който желае да бъде ръководен от Бога на светлината и добрата,животворяща сила, и  да бъде закрилян в неговия земен път,трябва да се запознае с Библията - Божието слово и да го следва неотклонно всеки ден с вяра,надежда и Божия любов в сърцето си.Дълъг е този път на промяна, на корекция на всички лоши качества и слабости,които крие всеки един човек,но Бог знае всичко за нас и нищо не можем да скрием от Него:"И няма създание,което да не е явно пред Бога;но всичко е голо и разкрито пред очите на Този,на Когото има да отговаряме." Послание към евреите 4:13.
Затова,ръководени от Неговата мъдрост,справедливост 
и милост,само с Неговата помощ можем да победим злото в себе си,като се отречем веднъж завинаги от сатана,владетеля на тъмнината,злите сили и разрушителните енергии,които носят нещастие и смърт на човечеството.Трябва да осъзнаем,че сатаната е този,който ни изкушава да правим зло на другите хора,да мразим,да лъжем,да се преструваме на такива,каквито всъщност не сме,а последствията от тези грешки са катастрофални за нас и се изкупуват със същото зло,което сме направили на другите,със същите страдания,които сме причинили на другите.Затова Бог ни предупреждава в Библията да правим на хората само това,което искаме да правят те на нас:"И тъй,всяко нещо,което желаете да правят човеците на вас,така и вие правете на тях,защото това е същината на закона и пророците." Матея 7 : 12. Всеки човек се стреми към щастието в този живот,но трябва да осъзнае на каква цена е постигнал своя успех,своето материално благоденствие и дали това не е един капан на злото да го подчини на себе си,да го направи роб на тъмните сили.Заплатата за греха на такива заблудени хора е горчива и те ще отидат във  "...външната тъмнина;там ще бъде плач и скърцане със зъби",докато изтърпяват справедливата присъда на Бога,Който е мъдър,милостив,любящ и справедлив!Той дава такива наказания на прегрешилите,че да почувстват,че са тръгнали по лош път,че са се отдалечили от Божията правда,за да вземат на време мерки и да променят своето поведение,като се придържат към Божието слово,като се молят на Бога с истинска вяра,защото:Тогава"Човешкият Син ще изпрати ангелите Си,които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява и ония,които вършат беззаконие,и ще ги хвърлят в огнената пещ;там ще бъде плач и скърцане със зъби. праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си."Матея   13 : 41, 42, 43.
"Горко на света поради съблазните,защото е неизбежно да дойдат съблазните,но горко на онзи човек,чрез когото съблазънта дохожда!"
Матея  18 : 7.
Всеки човек греши по един или друг начин,защото е от плът и кръв,но ако се моли на Бога редовно,ще бъде в постоянна духовна връзка с Него и ще му се даде отговор за всички негови грешки и заблуди,защото:"Никое наказание не се вижда на времето да е радост,а е тежко;но после принася правда като мирен плод за тия,които са се обучавали чрез него."Послание към евреите 12 : 9,10,11.
Няма безгрешни хора.Бог знае това,затова ни е дал Своя единствен син Исус Христос - Спасителя,Който е изкупил греховете на вярващите християни,като е умрял на кръста за тяхното спасение.Когато верните на Бога християни следват и изпълняват Неговата воля,отговорността за свършените от тях дела, пада върху Бога,защото Той ги е накарал да извършат това,в отговор на техните молитви,нужди,когато е необходимо да защити здравето и живота им,когато Бог им дава всичко като подарък.При всички тези случаи замисълът е на Бога,а изпълнителите са верните християни,които Го следват и Му се подчиняват във всичко,без да се парализира тяхната воля,без да се превръщат в роботи,лишени от собствена мисъл и желания.Библията ни дава своето обяснение за това:"Никой,който е роден от Бога,не върши грях,защото неговият зародиш пребъдва в Него;и не може да съгрешава,защото е роден от Бога." 
Първо послание на Иоана 3:9.
Това е трудно да се разбере от хора,които са отдалечени от Христос и никога не са изпитвали това чудесно Негово водителство,когато праведните нямат никаква идея,подобна на Божията , в този момент,когато само изпълняват волята Му.Всеки,който е бил оръдие в ръцете на Бога,ще разбере веднага за какво става дума,защото вече има опитност от такъв характер,защото всеки човек се учи от своя опит и докато сам не го преживее,не може да бъде напълно сигурен и убеден.Това са доказателства,дадени ни от Господа,за да ни насърчи и укрепи вярата ни,като не се подвеждаме само от външните белези, а да можем да прозрем и невидимото,скритото,затова:"Не съдете,за да не бъдете съдени,защото с каквато съдба съдите,с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите,с такава ще ви се мери.И защо гледаш съчицата в окото на брата си,а не внимаваш на гредата в твоето око?"Матея 7: 1,2,3. 
Божиите служители, които се подчиняват на Бога във всичко са свободни и чисти от грехове.Те са оправдани,поради силата на вярата си в Исус Христос,който също се е ръководел от Божиите повели и на дело ги е осъществявал.Всички,които се оприличават на Спасителя чрез силата на вярата и делата си,ще се нарекат Божии чада ,с което по обещанието на Бога ще наследят вечния живот и ще бъдат свободни от осъждане,защото Бог е този извор на вечния живот и само тия, които след смъртта си са достойни да се слеят с Него,ще наследят този вечен Божий живот.По този въпрос Библията казва:"Но ако се водите от Духа,не сте под закон."
Послание към галатяните 5:18.
Ето защо трябва да поставяме Бога на първо място и винаги да се съобразяваме с Неговата воля,да Му отдаваме почит с любов и преклонение,да общуваме чрез молитва с Него и да не се оставяме да бъдем подвеждани от силите на тъмнината,разрушението и смъртта!
Не трябва да слушаме и да се подчиняваме на заповеди на хора,които са в противоречие с Божиите повели,защото те служат на сатаната:"Пазете се от лъжливите пророци,които дохождат при вас с овчи дрехи,а отвътре са вълци грабители."  Матея  7: 15.
Ако се подчиним и изпълним техните заповеди,може да ни постигне нещастие, за което ще сме си виновни ние,поради непослушанието си към Бога,който е милостив и въпреки грешките ни, ни пази и търпеливо ни прощава,като ни води към верния път с надеждата,че ще се променим към добро:"А който е праведен пред Мене,ще живее чрез вяра;но ако се дръпне назад,няма да благоволи в него душата Ми."
Послание към евреите 10 : 38.

"Стойте,прочее,твърдо в свободата,за която Христос ни освободи и не се заплитайте отново под робско иго."
Послание към галатяните 5:1.
 "А плодът на Духа е:любов,радост,мир,
дълготърпение,
благост,милосърдие,
вярност,кротост,себеубоздание.
Против такива неща няма закон." 
Послание към галатяните  5 : 22,23.
"А делата на плътта са явни;те са:блудство,нечистота,
сладострастие."
Послание към галатяните 5:19.
Библията много точно е определила,че опасността идва от зависимостта на човека от слабостите и пороците на плътта,но това не означава,че трябва да измъчваме умишлено плътта си със самобичуване,защото това вреди на здравето ни и не идва от Бога,а от дявола,който внушава подобни извратени мисли на мазохизъм и садизъм.Божието слово ни учи,че човешкото тяло е храм на душата и не трябва да го оскверняваме по никакъв начин,а да го пазим мъдро и с любов  да се грижим за него.Когато се водим от Святия дух, ще бъдем в постоянно равновесие и хармония между дух и тяло и няма да се измъчваме нито духовно,нито телесно.Напротив - ще усещаме само положителни  и полезни за нас неща,които да укрепват и душата,и здравето ни.Тогава ще се оприличим на онези мъдри християни:"...които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото."
Послание към евреите   5 : 14.
Да различават доброто от злото ,е първата дарба от Бога,която се дава на верните в Христа, за да се предпазват от всеки грях,"защото човеците ще бъдат себелюбиви... предатели,буйни,надути,повече сластолюбиви,а не   боголюбиви,имащи вид на благочестие,но отречени от силата му..." 
Послание към Тимотея  3 : 2,4,5.
Следващото мое стихотворение дава напътствия към всички,които са избрали да следват Исус Христос,с любов и вяра в сърцата си.

 Горчив е плодът на греха

Твърде горчив е плодът на греха,
мили братя и сестри в Христа!
Бог ни проверява,изпитва ни духа
и ни отговаря,според нашите дела.

Той добре ни познава и се съобразява
с нашата индивидуалност и характерна изява.
Показва слабото ни място и ни предупреждава
за атаките на злото,от което ни защитава.

Затова Неговата воля 
трябва да изпълняваме!
Да ни води глъсът Му,
да Му се подчиняваме!
Да бъдем нащрек винаги,
за да не се отклоняваме!
Всички наши грешки, 
на време да осъзнаваме!

Трябва смирени,твърдо 
вярата си да отстояваме,
да не служим на злото никога,
а да му се противопоставяме, 
за да не бъдем омразни на Бога,нито отдалечени -
от Него и от Божията благодат да не бъдем лишени!

Нашият единствен
господар е Христос!
Нека това да не забравяме!
Трябва да се борим,
да не се предаваме 
на себелюбието,ненавистта,
лъжата, ревността,
на гордостта...Горчив е 
плодът на греха!

Плодовете на греха са горчиви не само за грешниците,но и за всички хора,които са в близък контакт с тях - в семейството,в работата,в църквата и в различните общности,където праведните християни са под пагубното влияние на такива злонамерени хора.В тази връзка,Библията ни предупреждава:"Не се впрягайте заедно с невярващите,защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?"
Послание към коринтяните 6:14.

"И моля ви се,братя,да забележите тия,които причиняват раздори и съблазни...и отстранявайте се от тях."
Послание към римляните 16:17.

"След като съветваш един-два пъти човек,който е раздорник,остави го,като знаеш,че такъв се е
извратил и съгрешава,та от само себе си е осъден."
Послание към Тита 3:10,11.

"Не всеки,който ми казва:"Господи!Господи!",
ще влезе в небесното царство,
но който върши волята
 на Отца Ми,
Който е на небесата."
Матея 7 : 21.

"А вярата е даване твърда увереност в ония неща,за които се надяваме;убеждения за неща,които не се виждат...,а без вяра не е възможно да се угоди Богу,защото който дохожда при Бога,
трябва да вярва,че има Бог и че Той възнаграждава тия,които Го търсят."
Послание към евреите 11 : 8.

"Но действащи истинно в любов,да пораснем по всичко в Него,Който е главата,Христос."
Послание към ефесяните 4 : 15.

"Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос.Нему да бъде слава и сега и до вечния ден.Амин."
Второ послание на Петра 3 : 15.

За всички тайни послания на Бога,свързани с Божието слово,ще пиша в настоящия си блог занапред.Ако имате лични въпроси,свързани с Библията и тълкуването ѝ,може да ми пишете, а на по-заинтересованите по тази тема,препоръчвам да се абонират за блога ми.За себе си ще кажа още,че не съм екстрасенс,не съм гадателка или ясновидка - в  смисъл на врачка.Никога не съм контактувала с духове на починали хора.Не съм спиритистка,нито контактувам с извънземен разум.Аз съм християнка още от ранните си детски години,напълно здрава физически и психически - никога не съм боледувала от мозъчни болести и нямам такъв род увреждания.Напълно нормален човек,като останалите хора и никога не съм се разграничавала от болшинството хора.Молела съм се единствено на Исус Христос и до ден днешен се моля единствено на Него и Той ми дава видения в сън или на яве - чрез мисълта,което няма нищо общо с халюцинациите.Всичко става по Неговата воля и в момент,избран от Него.Тогава аз Го следвам и изпълнявам волята Му.Не се чувствам затормозена умствено,макар,че много често анализирам и мисля върху Божиите неща.За мен това е естествен процес на мислено общуване с Бога,много подобен на общуването ми с хората,но за това по-подробно ще пиша в блога си,в друга публикация.Ще пиша още за пророческите си сънища и за всички свидетелства,дадени ми от Бога,за да убедя хората,че Бог съществува и е толкова добър, и велик.Трябва да Му отвърнем със същата любов,с каквато е Той към нас и да живеем в Неговата светлина!
Забележка:Всичко,което е публикувано /включително и стихотворенията/, е от мен - автора на блога:Блага Ивайлова Добрева,за да се прослави Божията правда и да възтържествува и на земята!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.