Translate

сряда, 11 юни 2014 г.

Бъдете с искрена вяра в Божията истина винаги!

Християните  слушат  Божието слово
Много често хората грешат,поради незнанието и невежеството си, и не могат да си обяснят смисъла,и значението на това,което се случва с тях.В такива моменти им идва на помощ Святият Дух,който ги ръководи и направлява по спасителния път на вярата в Божия Син – Исус Христос.Колкото по-близко стоим със сърцето си до Господа,толкова по-защитени сме от Него,в моменти на опасност:„А, понеже бяха предупредени от Бога насъне да се не връщат при Ирода, те си отидоха през друг път в своята страна.А след отиването им, ето, ангел от Господа се явява насъне на Иосифа и казва:Стани,вземи детето и майка му,и бягай в Египет,и остани там докато ти река,защото Ирод ще потърси детето за да го погуби.И тъй,той стана,взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет.А като умря Ирод,ето ангел от Господа се явява насъне на Иосифа в Египет и казва:Стани,вземи детето и майка му,и иди в Израилевата земя;защото измряха ония,които искаха живота на детето.И тъй,той стана,взе детето и майка му,и дойде в Израелевата земя.”- Светото Евангелие от Матея 2 : 12,13,14,19,20,21. Бог знае всичко за хората,добре познава характерите,мислите им и може да предвижда точно бъдещите им действия.В този случай,Библията не казва какво би могло да се случи,ако Иосиф не беше се подчинил и не беше изпълнил Божията воля.Може би Господ щеше да намери друг начин да спаси живота на Своя Син,но този беше най-лесният за изпълнение,а и Иосиф беше верен,и послушен на Господа/много добър образец на подражание за всеки вярващ/.
Бог е милостив и не иска кръвопролития и жертви,но тъй като на земята преобладава жестокостта,то всички усилия и действия на Бога са насочени да ограничават злото,насилието,агресията и войните.Въпреки това има често такива чудовищни  прояви,поради липса на истинска вяра в Господа и липса на страх от Неговия справедлив гняв.Затова преобладава,за съжаление,омразата между хората,които са се отдалечили от Бога и не искат да чуят за любовта,братството,милосърдието,взаимопомощта и жертвоготовността в името на Божията правда.Точно такива озлобени хора питат предизвикателно,с насмешка, праведните християни:”Къде е Вашият Господ, да Ви спаси от страданията Ви?”Подобен въпрос има в Светото Евангелие на Лука,23:39:”И един от увисналите злодейци Го хулеше,казвайки:Нали си Ти Христос?Избави Себе Си и нас!”- Отговорът за всички,които не вярват в Бог Отец и в Неговия Син,е:”…Отче,прости им,защото не знаят какво правят…”- Лука 23:34.Изводът е един - всички трябва да знаят истината за Бога,за да не тънат в тъмнината на злото и да не са подвластни на него!Само Бог може да осветли всяко нещо,до най-малката подробност,до най-финия детайл,освобождавайки човечеството от веригите на смъртта.Затова Той постоянно изпраща на земята Своите пророци,за да бъдат виделината на света,да говорят Божията истина и да дават добър пример на всички,като ратуват за тържеството на Божията любов на земята.И всеки,който слуша,вярва и следва думите на Божиите пророци,ще има Божието благословение и Божията мъдрост!!!Затова трябва добре да разберем смисъла на Библията,която е източник на най-многото, доказани във времето пророчества.Тя и до ден днешен,си остава фундамента на Християнското учение.Друг е обаче,въпросът за правилното ѝ тълкуване и прилагането ѝ в живота на християните.Историята ни посочва безброй примери за изопачаването на Божието слово и за голямо съжаление,фактите са налице,с катастрофалните си последици.По тази причина,Бог изпраща и ще продължава да изпраща Своите посланици – пророците,говорителите на Господа,за да се изчистят всички грешни тълкувания,всички порочни практики в църквите,по цялата земя,които отдалечават вярващите християни от Светата Троица.Божието слово ни предупреждава за  опасността:”Затова,когато видите мерзостта,която докарва запустение,за която говори пророк Даниил,стояща на светото място,/който чете нека разбира/…,защото ще се появят лъжехристи,и лъжепророци,които ще покажат големи знамения и чудеса,така,щото да заблудят,ако е възможно,и избраните.Също така и вие,когато видите всичко това,да знаете,че Той е близо при вратата.”- Матей 24:15,24,33.Много от белезите за Христовото,второ пришествие на земята,вече са факт.Християните трябва да са нащрек и да бдят постоянно!Трябва да внимаваме,когато се опитват да приспят Божията ни праведност,като ни объркват и подвеждат с най-различни заблуди на тъмнината!!!Светото Евангелие от Матей - 24:3,4,12,13,14,29,30,31; ни предупреждава:”И когато седеше на Елеонския хълм,учениците дойдоха при Него насаме и рекоха:Кажи ни кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?Исус в отговор им каза:Пазете се да ви не заблуди някой.Но понеже ще се умножи беззаконието,любовта на мнозинството ще охладнее.Но който устои до край,той ще бъде спасен.И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи;и тогава ще дойде свършекът.А веднага след скръбта на ония дни,слънцето ще потъмнее,луната няма да даде светлината си,звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия син;и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас;и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища,от единия край на небето до другия.”Всички хора,които са приели Святото Кръщение и са се обрекли на Бога,отричайки се от сатаната,трябва непрекъснато да се борят с дяволските нападения.Те трябва да се оставят единствено на водителството на Святия Дух ,като се ръководят от закона на любовта и неговите добри плодове:"И ето един момък дойде при Него и рече:Учителю,какво добро да сторя,за да имам вечен живот?А Той му каза:Защо питаш Мене за доброто?Един Бог има,Който е добър.Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите.Казва Му:Кои?Исус рече:Тия:Не убивай;Не прелюбодействай;Не кради;Не лъжесвидетелствай;Почитай баща си и майка си;и Обичай ближния си,както себе си.Момъкът Му казва:Всичко това съм пазил от младостта си;какво ми още не достига?Исус му рече:Ако искаш да бъдеш съвършен,иди,продай имота си и дай на сиромасите;и ще имаш съкровище на небесата;дойди и Ме следвай.Но момъкът,като чу тая дума,отиде си наскърбен,защото беше човек с много имот.А Исус рече на учениците си:Истина ви казвам:Мъчно ще влезе богат в небесното царство.При това ви казвам:По-лесно е камила да мине през иглени уши,отколкото богат да влезе в Божието царство.А учениците,като чуха това,зачудиха се твърде много и думаха:Като е тъй,кой може да се спаси?А Исус ги погледна и рече им:За човеците това е невъзможно;но за Бога всичко е възможно."- Матей 19:16-27.Тези Исусови думи,недвусмислено доказват,че хората без Божията намеса,без Божията помощ,не могат сами да достигнат до вечния живот:"...АКО НЯКОЙ НЕ СЕ РОДИ ОТ ВОДА И ДУХ,НЕ МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ В ЦАРСТВОТО БОЖИЕ."- казва Иоан 3:5.Обаче много от новопокръстените християни не искат да се променят към добро и си остават практически под пагубното влияние на звяра – на злото и омразата,за да вършат своите подли дела и да вредят на другите по всевъзможни начини.В нашите църкви има много такива зли и коварни мошеници,които се представят за християни,а нямат нищо общо с Божията любов и Християнските добродетели.Такива лъжехристияни се радват,когато правят зло на ближния си?!Клеветят и всячески пречат да се изяви Божията правда.От омраза потискат пророците,защото се страхуват от разобличенията им и не им разрешават да пророкуват свободно в църквата.За съжаление,на Божиите пратеници,не се дава възможност да служат на Бога,а се мъчат да ги унищожат и морално,и физически.Падналите хора са толкова жестоки,колкото и техните господари – падналите ангели,подчинени на пъкъла и неговия владетел – дявола.Такива хора разяждат Светостта на християнската общност подмолно,но за Божието око,не остават скрити.Обичат да  крият злите си дела с думите:”Само Бог има право да ни съди.” Още по-лошо е,че”вярват”,че Господ ще ги умие с кръвта си и ще ги приеме в рая,въпреки черната им,греховна духовна същност.Позовават се на Матей 23:40,41,42,43:”А другият в отговор го смъмра,като каза:Ни от Бога ли се не боиш ти,който си под същото осъждение?И ние справедливо сме осъдени,защото получаваме заслуженото от това,което сме сторили;а Този не е сторил нищо лошо.И каза:Господи Исусе,спомни си за мене,когато дойдеш в Царството Си.А Исус му рече:Истина ти казвам,днес ще бъдеш с Мене в рая.”Тези думи на Христос,често служат за неправдоподобни умозаключения и  погрешни тълкувания на Божията промисъл.Не може да се правят обобщения от рода,че всички престъпници,които изповядат,че вярват в спасителната Христова смърт на кръста,ще влязат в Божието царство.Нито пък тия,които се причестяват с тялото Христово и с Неговата кръв,ще бъдат оневинени и освободени от греховните си,пъклени мисли,чувства и дела.От гледната точка на Божията промисъл,е голяма самозаблуда да се надяват на спасение всички слуги на тъмнината,доказали с черните си деяния,че мразят ближния си.Тяхната вяра е едно фалшиво,голословно твърдение,защото господар на злото и омразата е звярът.Само тези,които искрено са се разкаяли за своите грехове,направени до момента на Църковното им Кръщение,ще бъдат изчистени от тях,опростени и омити чрез Исусовата саможертва на кръста.Затова се казва,че те се новораждат в Духа,за да бъдат вече ново,друго същество,което ще следва само любовта към ближния и любовта към Светата Троица.Няма връщане назад и от този момент трябва да служим единствено на Исус Христос,подчинявайки се смирено на Господнята воля в своя живот.Проклятие ще постигне всеки,който се отрече от тази благодат и отново започне да служи на предишния си господар,дявола.На двама господари не може да се служи едновременно!!!Бог не допуска да правим зло,дори само с мисъл или с негативни чувства на ненавист и омраза.Такива хора са наречени братоубийци от Бога.Тогава на какво абсурдно спасение се надяват такива отстъпници от Господа?По категоричен начин е описано в Библията кое се счита за мерзост и е осъдително,тоест непростимо от Бога.Но на някои слаби във вярата,наречени от Христос,хладки християни им се иска и агнето да е цяло,и вълкът да е сит.Украсили са богато Пасхалната саможертва на Христос,с всевъзможни молитви за опрощение и ги прилагат ежедневно,с празната надежда,че християните са омити от Христовата кръв и опростени напълно,защото Господ винаги взима техните грехове върху себе си.Това е изопачаване на смисъла и предназначението на Християнското учение.Само дяволът може да тълкува в своя полза Евангелието,та хем да си грешен и черен като него и хем греховете ти да ти бъдат опростени напълно,и спокойно да можеш да влезеш в Божието царство.Тук става въпрос за игрите на сатаната.Така хитро,по дяволски, е нагласил Христовата саможертва,че тя вместо да служи за победата на доброто над злото в света,всъщност оправдава злото и греха,които нямат нищо общо нито с Бог-Отец,нито с Неговия Син Исус Христос,нито със Святия Дух.Все пак,защо Христос е обещал на разпнатия с него престъпник,да отиде с него в рая?Отговорът се съдържа в Библията,но ще го обясня подробно.Божието слово ни дава много примери за това,колко много е държал Христос на силната,искрена вяра към  Божествената същност на знаменията и чудесата,които Той е правел,в името на Своя Бог- Отец,като е казвал:”Твоята вяра те спаси!”Става въпрос за истинската,неподправена,чиста и свята вяра в Бога.Да не забравяме,че като Божий Син,Христос е имал Божията дарба да чете мислите на хората,да предвижда техните бъдещи действия,познавайки добре техните слабости.Той е бил отличен психолог и е имал индивидуален подход към всеки,така че да бъде по-лесно разбран и възприеман от простия,непросветен народ.Предрича на верния си ученик Петър,че ще се отрече от Него,въпреки засвидетелстваната му обич,защото е прозрял,че Петър не е готов на саможертва в Божието име,в този момент,че още не е узрял духовно.Матей описва това в своето Евангелие 26 :34,35:"Исус му рече:Истина ти казвам,че тая нощ,преди да пее петелът,три пъти ще се отречеш от Мене.Петър Му казва:Ако станеше нужда и да умра с Тебе,пак няма да се отрека от Тебе..."Парадоксалното тук е,че Петър не е познавал добре себе си и е мислил,че никога няма да се отрече от Него.Чак,когато и третият петел пропява,той си спомня за Христовото предупреждение и мъката на искреното му разкаяние,показва,колко съжалява за временното си отстъпничество от Бога.Той не издържа на това изпитание,не защото се отрича от вярата си в Христос,като Господ,а поради неочаквания си страх,който внезапно го завладява.Христос знае много добре за мотивите на Петровото поведение и не го нарича предател,нито го укорява за това,защото знае,че всъщност Петър силно вярва в Него,но не иска да загуби живота си.Самопожертвуванието е върхът в доказването на любовта ни към Бога,и към ближните.По-късно,в своя живот и Петър ще достигне до този връх,доказвайки вярата си към Бога.Да,Господ е невероятен психолог,дълбок познавач на човешката душа.И когато,единият от двамата разпънати на кръст,заедно с Него, разбойници,се разкайва за делата си искрено,то Спасителят разбира  веднага истинската му вяра в Бога,затова му обещава,че ще го вземе със Себе си,в рая.Никой не може да излъже нашия Учител и Господ - Исус Христос,както и Неговия Отец!!!Светата Троица прозира мигновено,като скенер, цялата истина за всеки,чувствата,мислите, делата му и знае на какво е способен,и занапред.Не забравяйте никога това и бъдете с искрена вяра в Божията истина винаги!


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.