Translate

петък, 7 ноември 2014 г.

Бог е любов и е само един !

Спасителят -
Исус Христос,Божият Син

Господ е един,независимо от многобройните имена,с които го назовават различните религии по света.Общото,обединяващо звено между всички тях е стремежа на хората към сферата на Духа,търсейки духовно и умствено израстване,и усъвършенстване на човешкия характер,заедно с формирането на добродетели.Постепенно хората се очовечават,като се разграничават от чисто животинското си начало и колкото все повече навлизат в света на Духа,толкова повече стават хуманни и цивилизовани,черпейки от Висшите дарове на Господа:любов,милост,
дълготърпение,взаимна грижа,и мирно,приятелско общуване,и съжителство.По този начин те започват да се оприличават повече на Божиите,Висши,духовни чада,отдалечавайки се от примитивизма и грубостта на чисто животинския вид,заложен във всеки човек първоначално, по рождение.Човешкото, физическо тяло прилича по някои общи функции на физическите тела на животните,населяващи земята.Обаче единствено човекът има Висша  мозъчна функция и по външния си облик е Богоподобен.
Това безспорно му дава голямо преимущество  и превъзходство - да господства над останалите животински видове.
През вековете човешката природа се е усъвършенствала непрекъснато,за да достигне възхода на развитието си в наши дни.
Израстването в Духа е дълъг и бавен процес,
който е невъзможен без намесата на Божия, съзидателен,Свят Дух!
Най-важното условие,за да се осъществи връзката между Господа и човека,остава свободния му, личен избор и желанието му да се отърси,да прогони злото от живота си,в търсене на добротата и истината.  
МНОГО Е ВАЖНО ВСЕКИ ДА ИМА СТРЕМЕЖ ДА ИГНОРИРА И ДА ПОБЕДИ ЗЛИНАТА,КОЯТО ПРИНИЗЯВА ЧОВЕКА ДО СЪСТОЯНИЕТО НА ДИВИТЕ, ХИЩНИ ЗВЕРОВЕ,КОИТО НЕ СЕ СПИРАТ ПРЕД НИЩО,ЗА ДА РАЗКЪСАТ ЖЕСТОКО ПЛЯЧКАТА СИ!
Всички хора,които притежават лоши и опасни качества,
наподобяващи звяра,са лишени от благотворното
и облагородяващо въздействие на Святия Дух,Който въздейства върху човека главно чрез Божията любов,която е носител на добротата и всички,производни на нея,
възвишени добродетели.
Така,че колкото по-изявени са тези достойнства,толкова по-извисена  и одухотворена е човешката същност!
И когато представителите на няколко различни религии се срещнат,при взаимното си общуване,те ще бъдат притеглени взаимно един към друг,по силата на Закона на Божествената любов,но при условие,че са на много високо духовно ниво.Остава им само да се вслушат в дълбокия,скрит, вътрешен глас на сърцето си и да му се подчинят,без никакво съмнение или колебание,защото Бог е любов,която обединява всички религии в едно цяло и тъй като Бог е само един,от Него произлиза една,единствена -Божествена,чудодейна любов,
обединяваща всички вярващи в Него,независимо от вероизповеданието си!
Ето защо не трябва да се противопоставят религиите една срещу друга!Не трябва да воюват помежду си,носейки омраза и смърт,в спор за най-правилната вяра!
Исус Христос ни наставлява и сега чрез Библията:
"Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.Защото истина ви казвам:Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне." 
Матей 5:17,18.
"Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени които гладуват и жадуват правдата,защото те ще се наситят.
Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно 
небесното царство.
Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас...И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец...Не съдете, за да не бъдете съдени.Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери...Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък?"
 Матей 5:3-12,48; 7:1,2,7,8,9;

Върху книгата,която държи Спасителят/изобразен на долната икона/,са изписани думите:"Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. Матей 11:28,29,30.Икона на Исус Христос,
която ни подсеща и за останалите Негови заповеди:

"Исус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма.И книжникът Му рече: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;и да Го люби човек от все сърце, с всичкия си разум, и с всичката си сила, и да люби ближния си като себе Си, това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви.Исус, като видя, че отговори разумно, рече му: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да Му задава въпроси."
Марко 12 : 29 - 34.

Аз,като посланик на Господ Исус Христос,Божият Син,мога да свидетелствам,че Исус Христос е жив,на небето,при Своя Отец и
Той ме наставлява,като направлява живота ми по Неговия път.Той ми дава тълкуванието,като нови пророчества,свързани с Божието слово,за да стане по-ясна Господнята воля и Святата Библия да бъде разбираема,на достъпен език за всички хора.Библията дава най-пълно и точно описание за същността и действието на Божията сила, от сътворението на света до идването на Божия син - Спасителят на човечеството от робството на звяра/още наречен сатана/.
Като доказателство на думите си, привеждам  още цитати от Библията:
"Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави...И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците...Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие...И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата...А Исус, като узна помислите им, рече: Защо мислите зло в сърцата си?...По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат.А фарисеите, като видяха това, рекоха Му: Виж Твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота.А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него,как влезе в Божия дом и яде от присътствените хлябове,които не бе позволено да яде ни той, нито ония, които бяха с него, а само свещениците?Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни.Но казвам ви, че тук има повече от храма.Но ако бяхте знаяли що значи тая дума: "Милост искам а не жертва", не бихте осъдили невинните.Защото Човешкият Син е Господар на съботата...Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща...Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка... А в отговор Той каза: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син;нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия;неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си. Който има уши [да слуша], нека слуша." 
Матей 6:33; 7:12,23; 9:4; 10:32;  12:1-8,35,50; 13:37-43.

Християните са на
Богослужение в храмаНяма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.