Translate

сряда, 18 февруари 2015 г.

Велика е Божията милост!

Някога,когато змеят е бил реалност, пра-човекът е приличал повече на звяр.Живеел е,криейки се в пещерите и каменистите,природни заслони.Този факт е всеизвестен и потвърден сега от запазените във времето,  артефакти за живота на първобитните хора.В онова далечно минало животът е бил кратък и мъчителен,лишен от светлината на радостта и злото застрашавало да го унищожи изцяло.Тогава дяволът е бил единственият владетел на земята,заедно със своите слуги –падналите,черни ангели на смъртта.Хората са били подложени на непрекъснати преследвания и ужасни страдания,като потвърждение на Божието проклятие над тях,след изгонването им от Едемската,Божия градина,следствие на грехопадението на първите хора - Адам и Ева:

” Но Господ Бог повика човека и му рече:…Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш. И човекът наименува жена си Ева {Т.е. Живот.}, защото тя беше майка на всички живи. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече. И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно, затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет. Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.” - Битие 3:9,17–23.

Но техният Създател – Господ, не ги изоставил напълно,а продължил да ги наставлява и поучава:”И Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина; и каза: С помощта на Господа придобих човек.Роди още и брата му Авела.Авел пасеше стадо, а Каин беше земледелец.И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа.Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му.И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му; а на Каина и на приноса му не погледна така.Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ рече на Каина: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти?Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш."
 Битие 4 :1-7.
 Бог веднага е прозрял опасността,че поради отдалечаването на човечеството от Неговото присъствие,ще се засили разрушителното влияние на сатаната върху човешкото поведение и характер.Поради Своята милост, Господ е дал на хората пророците,за да не бъде прекъсната завинаги връзката с Него.
По този начин,всички,които вярват на Божието слово,дошло чрез посредничеството на Божиите пратеници,могат да се избавят и да се откъснат от княза на мрака – сатаната,но при условие,че слушат единствено Господа.А всички,които са непокорни и отхвърлят Божията милост,остават под ръководството на дявола.Средно положение няма!Хитреците,които външно мамят другите,че следват Бога,а в действителност прикрито служат на злото,рано или късно ще получат справедливото си наказание от Бога,Който ще ги отхвърли като Свои противници.
Много е важно всички хора да разберат защо трябва да изберат водителството на Господа.Ето главните причини,които са взаимно свързани и неделими,причинно-следствени:1.За да се откъснат от пагубното и измамно влияние на греха,идващ от източника на омразата,жестокостта и ужаса – от звяра, и всякакви идолопоклонничества,и лъжеучения,свързани с него.2.За да избегнат Божия гняв,Който е насочен срещу злото на тъмните сили,които са обречени на унищожение.Старият завет ни предупреждава:
Ето, днес поставям пред вас благословение и проклетия: благословението, ако слушате заповедите на Господа вашия Бог, които днес ви заповядвам; и проклетията, ако не слушате заповедите на Господа вашия Бог, но се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам и следвате други богове, които не сте познавали.
Второзаконие  11:26 -28.
Само чрез Господа човек може да се освободи от злото,което го владее:”И тъй, да знаеш, че Господ твоят Бог, Той е Бог, верният Бог. Който пази до хиляда поколения завета и милостта към ония, които Го любят и пазят заповедите Му;а на ония, които Го мразят, въздава им в лице и ги изтребва; няма да забавя наказанието на онзи, който Го мрази, но ще му въздаде в лице.За това, пази заповедите, повеленията и съдбите, които днес ти заповядвам, за да ги вършиш.И ако слушате тия съдби и ги пазите и вършите, Господ твоят Бог ще пази за тебе завета и милостта, за която се е клел на бащите ти;и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови и плода на утробата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и рожбите от говедата ти и малките от овците ти, в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе.Ще бъдеш благословен повече от всичките племена; не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви.Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.
Второзаконие 7:9-15.
Внимавай на себе си, да не би да се измами сърцето ви, и престъпите като служите на други богове и им се кланяте,та пламне против вас гневът на Господа, и Той да затвори небето, за да не вали дъжд и да не дава земята плода си, та скоро да бъдете изтребени от добрата земя, която Господ ви дава.Вложете, прочее, тия мои думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на ръката си, и нека бъдат като надчелия между очите ви.Да учите на тях чадата си, като говорите за тях, когато седиш в къщата си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.” 
Второзаконие  11:16-19.
 Моисей повика целия Израил и рече им: Слушай, Израилю, повеленията и съдбите, които изказвам на всеослушание днес, за да ги научите и да внимавате да ги вършите.Господ нашият Бог направи завет с нас на Хорив.Тоя завет Господ не направи с бащите ни, но с нас, които всички сме живи тук днес. Лице с лице говори Господ с вас на планината изсред огъня,(а в онова време аз стоях между Господа и вас, за да ви известя Господните думи; защото се уплашихме от огъня, и не се възкачихме на планината), като казваше: - Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.Да нямаш други богове освен Мене.Не си прави кумир, подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята доле, или което е във водите под земята;да не им се кланяш нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,и Който показвам милост към хиляди поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.Пази съботния ден, за да го освещаваш, според както Господ твоят Бог ти заповяда.Шест дена да работиш и да вършиш всичките си дела;а седмият ден е събота на Господа твоя Бог; в него да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито някой твой добитък, ни чужденецът, който е отвътре портите ти, за да си почива слугата ти и слугинята ти, както и ти.И помни, че ти беше роб в Египетската земя, и че Господ твоят Бог те изведе от там със силна ръка и издигната мишца; за това Господ твоят Бог ти заповяда да пазиш съботния ден. Почитай баща си и майка си, според както ти заповяда Господ твоят Бог, за да се продължат дните ти и да благоденствуваш на земята, която Господ твоят Бог ти дава.Не убивай.Не прелюбодействувай.Не кради.Не свидетелствувай против ближния си лъжливо свидетелство.Не пожелавай жената на ближния си; ни да пожелаваш къщата на ближния си, ни нивата му, ни слугата му, ни слугинята му, ни вола му, ни осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.Тия думи Господ изговори на планината на всички вас събрани, изсред огъня, облака и мрака, със силен глас; и друго не притури. После ги написа на две каменни плочи, които даде на мене.А като чухте гласа изсред тъмнината, когато планината гореше в огън, тогава вие, всичките началници на племената ви и старейшините ви, дойдохте при мене и думахте: Ето, Господ нашият Бог ни показа славата Си и величието Си, и чухме гласа Му изсред огъня; днес видяхме, че Бог говори с човека, и той остава жив.А сега, защо да измрем? - понеже тоя голям огън ще ни пояде; ако чуем още еднъж гласа на Господа нашия Бог, ще измрем.Защото кой от всичките смъртни е чул гласа на живия Бог, говорещ изсред огъня, както ние чухме, и е останал жив? Пристъпи ти и слушай всичко, което ще рече Господ нашият Бог; а ти ни казвай всичко, що ти говори Господ нашият Бог, и ние ще слушаме и ще изпълняваме.И Господ чу гласа на думите ви, когато ми говорехте, и Господ ми рече: Чух гласа на думите, които тия люде ти говориха; добре рекоха всичко що казаха.Дано да има у тях такова сърце щото да се боят от Мене и винаги да пазят всичките Ми заповеди, та да благоденствуват вечно, те и чадата им!Иди, кажи им: Върнете се в шатрите си.А ти остани тук при Мене и ще ти кажа всичките заповеди, повеления и съдби, които ще ги научиш, за да ги извършват в земята, която им давам за притежание. Да внимавате, прочее, да вършите така, както Господ вашият Бог ви заповяда; да се не отклонявате ни надясно ни наляво.Да ходите по всичките пътища, които Господ вашият Бог ви заповяда, за да живеете и да благоденствувате, и да се продължат дните ви на земята, която ще притежавате.
Второзаконие  5:1-33. 
Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите Му, съдбите Му и повеленията Му, които днес ти заповядвам,да не би, като ядеш и се наситиш и построиш добри къщи и живееш в тях,и като се умножат говедата ти и овците ти и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко що имаш,тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа твоя Боги да не би да речеш в сърцето си: Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство.Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес.Но ако забравиш Господа твоя Бог и отидеш след други богове, служиш им и им се поклониш, заявявам ви днес, че съвсем ще бъдете изтребени.Ще бъдете изтребени както народите, които Господ изтребва от пред вас, защото не послушахте гласа на Господа вашия Бог.
Второзаконие  8:11-14,18-20.
Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света.И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. Благословен ще бъдеш в града, и благословен ще бъдеш на полето. Някога,когато змеят е бил реалност, пра-човекът е приличал повече на звяр.Живеел е,криейки се в пещерите и каменистите,природни заслони.Този факт е всеизвестен и потвърден сега от запазените във времето,  артефакти за живота на първобитните хора.В онова далечно минало животът е бил кратък и мъчителен,лишен от светлината на радостта и злото застрашавало да го унищожи изцяло.Тогава дяволът е бил единственият владетел на земята,заедно със своите слуги –падналите,черни ангели на смъртта.Хората са били подложени на непрекъснати преследвания и ужасни страдания,като потвърждение на Божието проклятие над тях,след изгонването им от Едемската,Божия градина,следствие на грехопадението на първите хора - Адам и Ева:
” Но Господ Бог повика човека и му рече:…Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш. И човекът наименува жена си Ева {Т.е. Живот.}, защото тя беше майка на всички живи. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече. И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно, затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет. Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.”
Второзаконие 28:1-3.
С идването на Божия Син на земята,Бог доказва,че милостта Му е спасителна и благодатна за всички,които са жадни за Божията истина,и си стремят към добрите дела,към щастието в Духа.
Псалм 119:77 казва:”Нека дойде върху мене Твоята милост,за да живея.”
За да придобие Божията милост,човек трябва да избере по собствена воля Господа за свой Спасител.Причината,която мотивира хората да изберат Бога е подсказана от Яков 1:17:
Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините.”
Мисля,че тези думи са мъдър съвет към всички  невярващи или все още колебаещи се в Христовата вяра.Едва ли някой здраво-мислещ човек ще избере злото за себе си?Има само незнаещи и заблудени хора,които имат нужда от просветление и насърчение,за да изберат верния път към вечния живот.”Бог е Който дава мъдрост и знание на разумните"- Даниил 2:21.Искам да се обърна към всички,които желаят да вършат добро на земята,като им разкрия истината,че са на крачка от Божието благословение.Необходимо е само да направят своя завет с Исус Христос,като приемат Святия Дух в душата си,чрез водно,църковно кръщение,за да се новородят и да имат Божието водителство,и закрила.Само с Неговата сила християните могат да различат доброто от злото.Това е първата дарба,която им се дава,ако се подчиняват на Божието слово.Това е пътят на поправлението на всички слабости.Колкото и силна воля да притежава човешкото същество,то не може само да се пребори с материалните съблазни,които идват от коварния измамник -  сатаната.Затова трябва да му се противопоставяме,когато той ни внушава омраза към Бога и ближния.Провокациите на дявола и неговите слуги са за да всяват раздори,вражди,войни,
разрушения,болести и всякакви вреди.Човекът трябва да се научи да различава злото и да му се противопоставя навреме,за да не причинява страдания нито на другите,нито на себе си.
Правете винаги добрини и Бог ще ви обича!Така ще спомогнете да възтържествува Божията правдивост на земята.Ходете в Духа неотклонно и Господ ще ви насърчава със свидетелствата Си,а това помага за духовното  надграждане,след новорождението в Духа.А като бъдете одобрени от Всевишния,след като преминете определените ви от Него изпитания,ще получите като награда Христовите дарби:изгонване на зли духове,лечителство,
пророчество,четене на мисли,детайлно възпроизвеждане на бъдещи събития, чрез мисленото им преживяване, като жива реалност.
Запомнете,че чрез добрите дела,породени от Святата любов и милостта се доказва принадлежността на човека към вярата му в Бога!!!
Затова Христос  е подчертал важността на следното:
Исус Христос изцелява всички,които вярват със сърцето си в Неговата,Божествена сила

”… нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.Чули сте, че е било казано на старовременните: "Не убивай; и който убие излага се на съд".А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.”Матей 5:16-24
Много места в Библията отразяват величието на Божията милост, възхвалявайки я - псалм 147:11:”Господ благоволи към онези,които Му се боят,към онези,които се уповават на Неговата милост”;”Земята е пълна с милостта Господня”- псалм 33:5;"Жалостив и милостив е Господ,дълготърпелив и многомилостив"- псалм 103:8.
Нека Всевишният да ви дари с мъдър, Христов ум и се придържайте винаги към Библията:”Не бъдете безразсъдни,а проумявайте каква е Господнята воля.”- Ефесяни 5:17.Защото Бог иска всички хора да бъдат спасени от смъртта и от сатаната,който управлява онези заблудени хора,които отхвърлят Божията милост!!!Средно положение няма,както няма свобода,извън Божията благодат.Това е много важно да се разбере и осмисли:
"Където е Господният Дух,там е свобода."
2 Коринтяни 3:17.
Бог не обича насилието и насила в кошара няма да вкара никого,но може да ви призове,да похлопа на вашата врата.Бъдете нащрек за всички свидетелства,които Господ ви дава,за да ви докаже,че е жив!
И не забравяйте,че Христос е дошъл на земята,за да съсипе делата на дявола!След Възкресението на Божия Син,Му се даде власт,както на небето,така и на земята,а за сатаната останаха само най-непокорните,антихристите,които се противопоставят на Светата Троица.Всички повярвали в Христовото,спасително Възкресение са под Неговото водителство и сатаната няма никаква власт над тях!Повярвайте,това е истината!
А М И Н !

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.