Translate

сряда, 11 февруари 2015 г.

Пророците във всички времена са пратеници,избраници на Бога - 3 част

Божият ангел - Гавриил говори на Богоизбраните,святи хора

Библията - Новият завет,Святото евангелие на Лука, ни дава свидетелства от Бога,които разкриват истината за пророчествата: 

"В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета.
Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби.
И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст.
И като свещенодействуваше той пред Бога по реда на своя отред,
по обичая на свещеничеството, нему се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади.
И в часа на каденето цялото множество на людете се молеше отвън.
И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния олтар.
И Захарий като го видя, смути се, и страх го обзе.
Но ангелът му рече:
Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан.
Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение.
Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си.
И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог.
Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.
А Захария рече на ангела:
По какво ще узная това? защото аз съм стар, и жена ми е в напреднала възраст.
Ангелът в отговор му каза:
Аз съм Гавриил, който стои пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.

И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки:
Какво ли ще бъде това детенце? Защото Господната ръка беше с него.
Тогава баща му Захария се изпълни със Светия Дух и пророкува, казвайки:
Благословен Господ, Израилевият Бог, Защото посети Своите люде, и извърши изкупление за тях.
И въздигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давида,
(Както е говорил чрез устата на светите Си от века пророци).
Да! и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; Защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него.
За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение Чрез прощаване греховете им,
Поради милосърдието на нашия Бог,с което ще ни посети зора отгоре,
За да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка; Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира.
А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израиля."
Лука 1:5-19,66-70,76-80.
По подобен начин и Дева Мария получава послание от Всевишния, чрез ангел Гавриил,който разговаря с нея,
разяснявайки Божия план за нейната бъдеща,необикновена мисия:

"А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет,
при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.
И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените].
А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав.
И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение.
И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.
Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.
Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.
А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?
И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна.
Защото за Бога няма невъзможно нещо.
И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал.И ангелът си отиде от нея.
През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град,
и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета.
И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух,
и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!
И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ?
Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми.
И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.
И Мария каза: - Величае душата ми Господа,
И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой.
Защото погледна милостиво на низкото положение на слугинята Си; И, ето, от сега ще ме облажават всичките родове.
Защото Силният извърши за мене велики дела;
И свето е Неговото име.
И, през родове и родове,Неговата милост. Е върху ония които Му се боят.
Извърши силни дела със Своята мишца;
Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си.
Свали владетели от престолите им. И въздигна смирени.
Гладните напълни с блага.
А богатите отпрати празни."

Лука 1:26-53.
Бог иска да запази човешкия живот,
който е застрашен от Богопротивника - сатаната,който се опитва да настройва агресивно,разрушително,враждебно и войнствено хората,като всява звероподобните,низки чувства на омраза,страх и ужас помежду им.
Този зъл дявол внушава,чрез различни хитрости и подвеждащи лъжи,че няма да има наказание за престъпниците,които умишлено са отнели човешки живот или са навредили на човешкото здраве.
Това е непростим,смъртен грях пред Бога и наказанието му е смърт,отсъдена от Господа, а не от човешкият съд.
/Смъртното наказание е отменено с доживотна присъда,тук - на земята./

За да не се самоунищожи човечеството,то трябва да следва Божиите повели!!!
За тази цел Господ изпраща постоянно на земята Своите,верни и святи избраници,надарени с изключителни,духовни дарби,за да свидетелстват за Божията,
велика любов и милост, разкривайки тайната за Божията,пресвята,мъдра истина.

Това е така още от времето на първия пророк - Авраам и ще продължава до свършека на света,когато ще има окончателна присъда над злото,което ще бъде унищожено завинаги,а Христово-подобните вярващи ще наследят новото небе и новата земя:
"И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.
Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.
И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.
Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.
И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни.
И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.
Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.
А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт."
Откровение 21:1 - 8.

Господ е любящ и милостив баща,Който желае да спаси всички създания на земята,затова е изпратил Своя Единствен Син - Богочовека Исус Христос,за да покаже нагледно как трябва да живеят хората -по Божията воля,като се стремят техният начин на живот да заприлича на Христовия.

Така те ще докажат вярата си и принадлежността си към Святия Дух,с Който са запечатани при новорождението си, чрез църковния обет на водното си кръщение:
"Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;
както е писано в книгата на пророк Исаия: - "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път;
Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него".
Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.
И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.
Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.
През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.
И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.
И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение."

Марк 1:1 - 11.

Христос е говорил от името на Бога,разкривайки истината,че Той и Неговият Отец са едно.

Божият Син се е различавал от предишните пророци,които не са казвали подобно нещо,защото Той е бил не само пророк,а  Богочовек,роден от свръхестествената намеса на Святия Дух!
И това се потвърждава чрез многото чудеса и знамения,извършени от Исус Христос.
Безспорно Той е притежавал изключителни,духовни - Божии дарби,които надхвърлят духовната надареност на пророците,преди Него:
"И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; спряха се там и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от люде от цяла Юдея и Ерусалим и от тирското и сидонското крайморие, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;
тоже и измъчваните от нечисти духове се изцеляваха.
И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше всичките."
Лука 6:17,18,19.
Христос учи народа по разбираем,простичък начин,чрез примери от живота,наречени притчи,за да може неуките хора да схванат дълбокия,скрит смисъл.

Хуманизмът на Неговото учение е в съзвучие с Божествения,спасителен замисъл на Господа:

"Бъдете [прочее], милосърдни, както и Отец ваш е милосърден.


Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени;
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Рече им една притча: Може ли слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма?
Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенствува ще бъде като учителя си.
И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не забелязваш гредата в твоето око?
Или как можеш да речеш на брата си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! първо извади гредата от своето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в братовото ти око.
Защото няма добро дърво, което дава лош плод, нито пък лошо дърво, което дава добър плод.
Понеже всяко дърво от своя плод се познава; защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от къпина.
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто; а злият човек от злото си съкровище изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста."
Лука 6:36-45.
Вярващите,които живеят праведен живот,чрез който се стремят да спасят душите си,трябва да се окуражават с думите:


"Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки:
Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядвал,и ето,
Аз съм с вас през,всичките дни до свършека на века.Амин."
Матей 28:18,19,20.
Богочовекът Христос не е бил от този свят,защото в Него е надделявало Божието,духовно тяло и Библията дава свидетелство за това:

"И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина на саме.
И преобрази се пред тях; 
лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.
И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него.
И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако искаш, аз ще направя тука три скинии, за Тебе една, за Моисея една и една за Илия.
А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.
И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си, и много се уплашиха.
А Исус се приближи при тях, допря се до тях, и рече: Станете, не бойте се.
И те, като подигнаха очи, не видяха никой, освен Исуса сам.
И като слизаха от планината Исус им заръча, като каза: Никому не съобщавайте за това видение, докле Човешкият син не възкръсне от мъртвите.
Учениците Му го попитаха, казвайки: Защо тогава думат книжниците, че Илия трябва първо да дойде?
А Той в отговор рече: Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко.
Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.
Тогава учениците разбраха, че им говореше за Иоана Кръстителя.
И когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който коленичи пред Него и каза:
Господи, смили се за сина ми, защото е епилептик и зле страда; понеже пада в огъня, и често във водата.
И доведох го при Твоите ученици но те не можаха да го изцелят.
Исус в отговор каза: О роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене.
И Исус смъмра беса и
той излезе от него;
и момчето оздравя в същия час.
Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним?
Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.
[А тоя род не излиза, освен с молитва и пост]."
Матей 17:1 - 21.
"А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.
И веднага проказата го остави, и той се очисти.
И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:
Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.И тъй, осуетявате Божието слово заради вашето предание, което сте предали и вършите много такива неща подобни на това."
Марк 1:41-44;7:13.

Единствено Божият Син е знаел със сигурност,че ще бъде възкресен от Своя Отец,след смъртта си и това действително се е случило:
"А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат.
И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето.
И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? - защото беше твърде голям,
А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален.
И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в бяла одежда; и много се зачудиха.
А той им казва:
Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха.
Но идете, кажете на учениците Му и на Петра, че отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза.
И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели; и никому не казаха нищо, защото се бояха.
И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса.
Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които Го жалееха и плачеха.
Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не повярваха.
Подир това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки в село.
И те отидоха и известиха на другите; но нито на тях повярваха.
После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които Го бяха видели възкръснал.
И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.
А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин."
Марк 16:1-20.
Днешните пророци,родени на земята, имат също изключителна, духовна мисия,подчинена единствено в служба на Светата Троица - Бог Отец,Бог Син и Святият Дух.
Те са богословите,призвани от Господа да благовестват,тълкувайки точно и правилно смисъла на цялата Библия,като пророкуват думите на Бога,Който им говори сега,за да няма погрешни проповеди в Божиите,Христови църкви,за да няма заблуди и напразни надежди,основани на измамни и неверни,човешки умозаключения,които не водят към Святостта и Божията праведност нито в сегашния,нито в бъдещия живот.
Ето защо е толкова важно да бъдат чути днешните пратеници,избраници на Бога,защото те носят правилното осмисляне на Божието слово, за да има действително поправление, духовно обновление и растеж в Христовата вяра,както и 
обединение на църквите в една,единствена,водеща се от Святият Дух,носещ Божията любов!
Обаче,за съжаление има много лъжепророци.
Христос ни предупреждава как да ги различаваме от истинските:
"Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.
От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?
Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.
Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.
Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.
И тъй, от плодовете им ще ги познаете.
Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.
В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?
Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.
И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;
и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.
И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък;
и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.

И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението Му;

защото ги поучаваше като един,който има власт,а не като техните книжници.
Матей 7:15-29.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.