Translate

вторник, 3 февруари 2015 г.

Пророците във всички времена са пратеници,избраници на Бога - 1 част

Още преди да се роди на земята Богочовекът - Исус Христос,Неговият Отец - Бог Иеова ръководел живота на хората чрез избраните от Него светии - пророците.
В онова далечно минало,когато писмеността е била непозната за множеството,
ПРОРОЦИТЕ СА БИЛИ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОПОВЕДНИЦИ,ЗАКОНОДАТЕЛИ И ТЪЛКУВАТЕЛИ НА БОЖИИТЕ ЗАПОВЕДИ,ОТПРАВЕНИ КЪМ НАРОДА.
Старият завет дава описание на пророчествата,
като започва с първия пророк - Аврам:
"Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мене и бъди непорочен.И ще направя завета си между Мене и тебе и ще те умножа твърде много.Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше, казвайки:Ето, Моят завет е с тебе; и ти ще станеш отец на множество народи. Не ще се именуваш вече Аврам {Т.е., Висок отец.}, но името ти ще бъде Авраам {Т.е., Отец на множество.}; защото те направих отец на множество народи.Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от тебе; и царе ще произлязат от тебе.И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе.На тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог. Бог още каза на Авраама:Пази ти завета Ми, ти и потомците ти след тебе, през всичките си поколения.Ето Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва.Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мене и вас.Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни трябва да се обрязва, както роденото у дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец.Непременно трябва да се обрязва и роденият у дома ти и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви, ще бъде вечен завет.А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, тоя човек, да се погуби измежду людете си, защото е нарушил завета Ми." Битие 17:1-14.
Друг велик пророк е бил Моисей:

"В това време Мариам и Аарон говориха против Моисея поради етиопянката, която бе взел за жена, (защото беше взел една етиопянка); и рекоха:
Само чрез Моисея ли говори Господ? не говори ли и чрез нас? И Господ чу това.

А Моисей беше човек много кротък, повече от всичките човеци, които бяха на земята.

И веднага Господ рече на Моисея, на Аарона и на Мариам: Излезте вие трима към шатъра за срещане. И тъй, излязоха и тримата.
Тогава Господ слезе в облачен стълб, застана пред входа на шатъра и повика Аарона и Мариам, и те двамата излязоха.
И рече: Слушайте сега думите Ми. Ако има пророк между вас, Аз Господ ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря.
Но слугата Ми Моисей не е така поставен, той, който е верен в целия Ми дом;

 с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа Господния Образ. Как, прочее, не се убояхте вие да говорите против слугата Ми Моисея?"- Числа 12:1-8.

От тези пояснения,дадени от Великия Господ,става ясно какви са белезите на пророческата дарба.А Моисей е бил много повече от обикновен пророк.
Бог дава Своите предсказания и бъдещи планове,които по-късно изпълнява.Най-яркото доказателство е изпълнението на пророчеството за обновлението на Божиите закони чрез сключването на Нов завет:
 "Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом Нов завет;
Не такъв завет, какъвто направих с бащите им, В деня, когато ги хванах за ръка, За да ги изведа из Египетската земя; Защото те престъпиха Моя завет, Поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ.
Но ето заветът, Който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа закона Си във вътрешностите им, И ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат Мои люде;
И няма вече да учат Всеки ближния си и всеки брата си, И да казват: Познайте Господа; Защото те всички ще Ме познават, От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ; Защото ще простя беззаконието им, И греха им няма да помня вече."
Еремия 31:31-34.
Това пророчество се изпълнява чрез идването на Божия Син - Исус Христос,Който казва категорично,че Той и Бог-Отец са едно:
 "Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и, освен Отца, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие."- Матей 11:27; Исус Христос поучава народа:

"Вие, прочее, чуйте какво значи притчата за сеяча.При всекиго, който чуе словото на царството и не го разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му; той е посеяното край пътя.А посеяното на канаристите места е оня, който чуе словото и веднага с радост го приема;корен, обаче, няма в себе си, но е привременен; и когато настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява.А посеяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден.А посеяното на добра земя е оня, който чуе словото и го разбира, който и дава плод, и принася кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет."  Матей 13:18-23. 
"Всичко това Исус изказа на народа с притчи, и без притчи не им говореше;за да се изпълни реченото чрез пророка, който казва: - "Ще отворя устата Си в притчи; Ще изкажа скритото още от създанието на света". Матей 13:34,35.

"Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи?А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.Защото който има, нему ще се даде, и ще има изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; чуят а не слушат, нито разбират.На тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва: "С уши ще чуете, а никак няма да разберете; И с очи ще гледате, а никак няма да видите.Защото сърцето на тия люде е задебеляло И с ушите си тежко чуват, И очите си склопиха; Да не би да видят с очите си, И да чуят с ушите си, И да разберат със сърцето си, И да се обърнат, И Аз да ги изцеля".
 А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват.
Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха." 
Матей 13:10-17.


Исус Христос подробно разяснява значението на Божиите закони от Стария завет,като с това те придобиват нов смисъл.
Примерите са многобройни,но аз искам да акцентирам вниманието си  върху заповедта:

" Но ако последва повреда, тогава да отсъдиш живот за живот,
 око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога,
 изгаряне за изгаряне, рана за рана, удар за удар."
Изход 21:23,24,25.
Давайки тези заповеди,Господ е взел под внимание духовната извисеност на пророците,които са били справедливи съдници и изпълнители на Божията воля.Божията справедливост и правда е възтържествувала,
благодарение на пряката намеса на Всемогъщия в живота на земните жители.
В тази връзка ХРИСТОС ИЗЯСНЯВА,ЧЕ САМО БОГ ИМА ПРАВО ДА  ВЪЗДАВА СПРАВЕДЛИВАТА СИ ПРИСЪДА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАЗИ СВОЯ ЗАПОВЕД.


                     Следва продължение

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.