Translate

сряда, 12 февруари 2014 г.

За светците,пророците-тълкуватели на Божието слово,които имат Христов ум

"И аз братя,когато дойдох при вас,не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна;
защото бях решил да не зная между
вас нищо друго,освен Исус Христос,
и то Христос разпънат.Аз бях немощен между вас,страхувах се и много тре-
перех.И говоренето ми, и проповяд-
ването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта,а с доказателство 
от Дух и сила;за да бъде вярването ви
основано не на човешка мъдрост,а на Божията сила.Обаче ние поучаваме мъдрост между съвършените,ала не мъдрост от този век,нито от властни-
ците на този век,които преминават;
а поучаваме Божията тайнствена пре-
мъдрост,която е била скрита,която е била предопределена от Бога преди...
а на нас Бог откри това чрез Духа;
понеже Духът издирва всичко,даже и Божиите дълбочини.Защото кой човек знае какво има в човека освен духа
на човека,който е в Него?Така и никой не знае какво има у Бога,освен Божия Дух.А ние получихме не духа на све-
та,а Духа,Който е от Бога,за да поз-
наем това,което Бог е благоволил да
ни подари;което и възвестяваме не с
думи,научени от човешка мъдрост,а с
думи,научени от Духа,като пояснява ме духовните неща на духовните чо-
веци.Но естественият човек не въз-
приема това,което е от Божия Дух,за-
щото за него е глупост;и не може да
го разбере,понеже то се изпитва ду-
ховно.Но духовният човек изпитва всичко;а него никой не изпитва.Защо то:"Кой е познал ума на Господа,за да
може да Го научи?"А ние имаме ум Христов."Новият завет;1 Коринтяни 2:1-16;

Тази истина за Божиите откровения,
дошли отгоре чрез пророчествата и
водителството на Святия Дух е извест-
на на всички,които имат този Духовен разум,наречен още Христов ум.Бог из-
лива от Своята Сила и я дарява на
най-верните във вярата си християни,
които на дело са Му доказали живата си вяра и в дни на изпитания не са се огъвали и не са се отказвали от Него.
Тези светци не са Го предали и с достойните си дела са получили зас-
лужено признание и подкрепа отгоре, чрез дарбите от Бога,като най-дейст-
вена по отношение на доказателстве ната си стойност е пророческата дарба,която някои наричат Божие водителство или тълкуване на Библи-
ята с Божията помощ,Свише.Незави-
симо какви имена носят тези Божии
хора,независимо как ще бъде окачес-
твена от другите хора,тяхната Божия дарба,тя дава своите добри плодове,
като свидетелствува за Божията воля,
Която говори чрез тях.Те са посред-
ници между Господа и множеството от
хора,затова ги наричат още посланици на Бога Исус Христос.Те са боговдъх-
новени и всичко,каквото правят и създават е под благословението на Светата Троица,за да възтържествува
Божията правда и истината за Бога,
като хората отхвърлят заблудите на Княза на този свят,сатаната и прие-
мат Исус Христос за свой Спасител.


Най-мъдрата книга на земята
е  Библията!


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.